Dusetų literatų klubas “Atgaiva”

B?gos g. 1, decease Dusetos, more about LT – 32304, ampoule Zaras? r. sav.

Tel.  +370 385-56459

El. p.: elena.gaiziuviene@zebra.lt

Klubo pirminink? Elena Gaižiuvien?

1997 m. lapkri?io 27 d. Duset? K.B?gos bibliotekoje buvo ?kurtas litera?ros m?g?j? klubas ,,Atgaiva‘‘.  Organizacijos teisin?  forma – asociacija. Šiuo metu ,,Atgaivai‘‘ priklauso 18 nari?.

Klubo  tikslas populiarinti grožin?s literat?ros kurinius kaip men?, dom?tis ir puosel?ti  Duset? krašto etnokult?r? kaip orientacine vertybes sistema, padedan?ia išlaikyti humaniškus žmoni? santykius, j? gyvenimo b?d? ir elgsen?, etnokult?ros raišk?.

2008 m. Literat? klubas „Atgaiva“ Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s narys.

Per 12 savo gyvavimo met? klubo „Atgaiva“ ir  nari? pastangomis išleista 20 knyg? ir vienas klubo nari? almanachas. Keturi klubo nariai yra tap?  Zaras? rajono poezijos pavasar?lio laureatai.

Klubas,, Atgaiva‘‘ dalyvauja visose Poezijos pavasar?lio švent?se Zarasuose, dažnai kvie?iama ir ?  literat?rines popietes, Zaras?, Rokiškio, Anykš?i?, Utenos rajonuose vykstan?ius renginius.

Susitinkame kiekvien? m?nes? paskaityti savo k?rybos ir pasidžiaugti buvimu drauge. ?ia gimsta ir skamba m?s? k?rybos dainos.

. . . .