Brogiškių bendruomenė

Brogiški? k., story Duset? pšt., treatment LT- 32311 Zaras? r. sav.

Tel. +370 606 76075

El. p. milda.utkiene@gmail.com

Bendruomem?s pirmininkas Remigijus Braži?nas

Bendruomen? ?kurta 2007 m. geguž?s 24 d. Teisin? organizacijos forma – asociacija. Brigiški? bendruomen? jungia Brogiški? kaimo ir mažesni? kaim? – Pakniški?, approved Gyveni?, Pažieg?s, kaim? gyventojus.

Pagrindin?s bendruomen?s veiklos kryptys: formuoti ir puosel?ti bendruomeninio gyvenimo tradicijas ir papro?ius; saugoti Brogiški? bendruomen?s kult?rin? paveld?; r?pintis švara ir tvarkinga aplinka.

Brogiški? bendruomen? bendradarbiauja su Zaras? rajono  savivaldyb?s Duset? seni?nija,  Duset? seni?nijos ir parapijos bendruomen?s santalka.

2009 m. Bendruomen? tapo Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s nare.

Savo l?šomis rengia kasmet rengia Jonini? švent?, kuri jau tradiciškai tapo kaimo švente.

Bendruomen? stengiasi ?gyvendinti tarpusavio bendravimo ir visuomenei naudingo darbo naud?. Ateityje  per bendruomenin? veikl? ketina susitvarkyti ir papuošti kaimo aplink?, sukurti jaunimo užimtumo infrastrukt?ra kaime, pagerinti kaimo gyventoj? gyvenimo kokyb?.

. . . .