Bendruomenė “Šlyninkos vandens malūnas”

nurse 2009m.” src=”http://www.zarasubendruomenes.lt/wp-content/uploads/2010/02/Duonos-kepimas-150×150.jpg” alt=”" width=”150″ height=”150″ />Šlyninkos  k., treatment Zaras? pšt., link   LT  – 32103 Zaras? r. sav.

Tel. +370 686 23348

El. p.: vandensmalunas@gmail.com

Tinklapis: www.slyninkosmalunas.lt

Bendruomen?s pirminink? – Regina Veselien?


Bendruomen? „Šlyninkos vandens mal?nas“ prad?jo savo veikl? 2009 m. vasario m?n., teisin? organizacijos  forma – asociacija.

2009 metais bendruomen? „Šlyninkos vandens mal?nas“ tapo Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s nare.

Bendruomen?s tikslas nuo pat pradži? buvo šviesti jaun?j? kart?, perduoti duonos kepimo išmint?, supažindinti su senoli? gyvenimo b?du bei pasidalyti didžiausiu turtu – tris šimtme?ius menan?iu Šlyninkos vandens mal?nu. Šiuo metu bendruomen? ir toliau kryptingai eina savo keliu, propaguoja sveik? gyvenimo b?d?, parduoda ekologiškus gr?dus, miltus bei duon?, o taip pat dalijasi savo duonos kepimo patirtimi.

Siekiant sav? tiksl?, bendruomen?s veiklos kryptys yra šios: puosel?ti šeimos ir bendruomen?s dvasines vertybes; skatinti dom?jim?si bendruomen?s teritorijoje esan?i? vietovi? istorija, papro?iais, kitais vietos etnokult?ros objektais bei gamtos paminklais, r?pintis j? išsaugojimu; r?pintis ir skatinti meno, versl? plitim?, ?traukti šia veikla užsiiman?ius gyventojus ? bendruomen?s veikl?, propaguoti j? darbus ir kaupti ger?j? patirt?; tenkinti svarbiausius socialinius, kult?rinius, ?kinius poreikius; skatinti pilietin?s visuomen?s k?rim?si, pritraukiant visuomenines organizacijas bendram tikslui – spartesniam gerov?s k?rimui.

Straipsniai apie bendruomene

. . . .