Bendruomenė „Degučių rimtis“

Degu?i? k., pill Degu?i? pšt.,  LT – 32232. Zaras? r. sav.

Tel.:+ 370  616 44096

El. p. fiodor.kuznecov@mail.ru

Tinklapis: www.samstar.ucoz.ru

Bendruomen?s pirmininkas  - Fiodoras  Kuznecovas

Bendruomen? „Degu?i? rimtis“ ?kurta 2006 m. rugs?jo 12 d. Organizacijos teisinis statusas -  asociacija. Bendruomen?s veikia Degu?i? seni?nijos ribose ir jungia rus?  sentiki?  tik?jimo gyventojus.

Bendradarbiauja su Lietuvos Sentiki? Aukš?iausia Taryba, Rusijos pasiuntinybe.

2009 m. tapo Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s nare.

Pagrindiniai bendruomen?s tikslai: vykdyti Degu?i? rus? kapini? tvarkymo ir prieži?ros darbus, rinkti medžiag? apie Degu?i? sentiki? istorij?; formuoti ger? aplink?, vesti švietiejišk? darb?, bendradarbiauti su kitomis organizacijomis.

Vykdyti projektai: 2007 m. liepos 2 d.  bendruomen?s nari? l?šomis atstatyta koply?ia Degu?i? kapin?se. 2009 m. bendruomen?s nari? l?šomis ir pastangomis pastatytas sta?iatiki? kryžius, ?rengti arkiniai vartai.

. . . .