Avilių kaimo bendruomenė

viagra buy 2008m.” src=”http://www.zarasubendruomenes.lt/wp-content/uploads/2010/02/aviliai-150×150.jpg” alt=”" width=”150″ height=”150″ />

Avili? II k., price Zaras? KP-1, abortion  LT – 32282,  Zaras? r. sav.

Tel.:  +370 626 20222

El. p.janinaragienene@info.lt

Bendruomen?s Pirmininkas Donatas Rag?nas

Avili? kaimo bendruomen? ?registruota 2003 m. vasario 6 d. Šiuo metu m?s? bendruomen? jungia 122 nariai. Teisin? organizacijos forma – asociacija.

Bendruomen?s tikslai: skatinti bendruomenin? veikl?; organizuoti kult?rinius – švietiejiškus renginius, gražinti savo kaim?, bendradarbiauti su kitomis organizacijomis.

Avili? kaimo bendruomen?  glaudžiai bendradarbiauja su  Imbrado seni?nija, Avili? mokykla, Avili? kult?ros  namais, vietos religine bendruomene ir  kaimynin?mis bendruomen?mis.

2008 metais Avili? kaimo bendruomen?  ?stojo ? Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?.

2006 ir 2008  metais Avili? kaimo bendruomen? dalyvavo Žem?s ?kio ministerijos programoje   „Valstyb?s parama  kaimo bendruomeni? ir vietos veiklos grupi? veiklai remti“ Projektai „Bendruomen?s nam? renovacija“ gavo param? ir buvo s?kmingai ?gyvendinti. Panaudoj? gautas l?šas suremontuoti bendruomen?s namai,  bei pritaikyti kult?riniams, socialiniams ir  laisvalaikio užimtumo  bendruomen?s nari? poreikiams tenkinti.

Jau trejus metus dalyvaujame, programoje „Partneryst? bendruomen?je“, kuri? remia  Zaras? rajono savivaldyb? administracija.  Šios programos d?ka  ?sigijome baldus, buvo skirtos l?šos kult?ros paveldo objekt? išsaugojimui, aplinkos tvarkymui, kult?riniams renginiams.

Ateityje  žadame rašyti projektus, kurie pad?s išsaugoti kult?ros paveldo objektus, sutvarkyti poilsio vietas, gerinti kaimo estetin? vaizd?, jaunimo laisvalaikio užimtum? ir kaimo gyventoj? gyvenimo kokyb?.

. . . .