Antazavės bendruomenės centras

this web 2008m.” src=”http://www.zarasubendruomenes.lt/wp-content/uploads/2010/02/ANTAZAVE-150×150.jpg” alt=”" width=”150″ height=”150″ />

Antazav?s k., LT 32260, Zaras? r. sav.

Tel.: +370 615 36715,

El. p. antazave@zarasai.lt

Bendruomen?s pirminink? Danut? Skardinskien?.

Antazav?s bendruomen?s centras ?steigtas 2003 m., bendruomen? jungia  Antazav?s, Rok?n?, Ivoniški?, Butiški?, Sviliški?, Pakeri? kaim? gyventojus. Teisin? organizacijos forma – asociacija.

Antazav?s bendruomen?s centras palaiko draugiškus ryšius su Imbrado jaunimo klubu „Horizontas“, Rokiškio r. Kriaun?, Laibgali? bendruomen?mis, Birž? r. Pabirž?s bendruomene, Utenos r. „Užpal?n? krivule.“

Nuo 2008 met?  Antazav?s bendruomen?s centras yra Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s narys, nuo 2009 m. Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup?s narys.

Pagrindiniai bendruomen?s siekiai – burti seni?nijos gyventojus aktyviai veiklai, ?traukti kuo daugiau bendruomen?s nari? ? saviveiklini? kolektyv? darb?, organizuoti turining? laisvalaikio praleidim?, ugdyti pilietiškum?, r?pintis gyvenviet?s švara ir tvarka.  Siekti, kad Antazav?s vaik? globos nam? aukl?tiniai kuo aktyviau dalyvaut? miestelio kult?rin?je, sportin?je veikloje ir bendruomenin?je veikloje.

Per savo gyvavimo laikotarp? bendruomen?s centras ?gyvendino daugel? projekt?  iš kuri? svarbiausi yra: Ž?M parama kaimo bendruomen?ms ir vietos veiklos grup?ms “Kaimo bendruomeni? telkimas ir aktyvinimas” 2006 m., „LEADER+“ pob?džio priemon?s vietos projektas “Kaimo bendruomen?s telkimas ir aktyvinimas” 2007m., Ž?M programa  kaimo bendruomen?ms ir vietos veiklos grup?ms “Kaimo bendruomeni? telkimas ir aktyvinimas“ 2008 m., ?gyvendino 6 Zaras? savivaldyb?s administracijos programos „Partneryst? bendruomen?je“ “projektus.

. . . .