Antalieptės kaimo bendruomenė

ampoule 2008m.” src=”http://www.zarasubendruomenes.lt/wp-content/uploads/2010/02/Antaliepte-150×150.jpg” alt=”" width=”150″ height=”150″ />Mal?no g. 4, Antaliept?, LT-32243, Zaras? r. sav.

Tel. +370 385 57334; +370 685 00581;

El. P.: jonas.punys@ktu.lt

Bendruomen?s pirmininkas – Jonas Gediminas Punys

Antaliept?s kaimo bendruomen? ?steigta 2004 m., organizacijos teisin? forma – asociacija. Savo veikl? Antaliept?s kaimo bendruomen? vykdo Antaliept?s miestelyje ir aplinkiniuose kaimuose.

Pagrindiniai organizacijos tikslai yra: bendruomen?s telkimas; socialini?, ekonomini?, kult?rini?  problem? sprendimas; šviet?jiška ir kult?rin? – sportin? veikla; kaimo tradicij? ir šven?i? gaivinimas bei  pl?tojimas; bendruomen?s nari? ir jaunimo pilietin?s iniciatyvos skatinimas.

Antaliept?s kaimo bendruomen? bendradarbiauja su Zaras? rajono Purvyn?s ir Narš?n? kaim? bendruomene, Duset? seni?nijos ir parapijos bendruomenin?s santalka, Sad?n? kaimo bendruomene ir kt.

Bendruomen? yra Lietuvos kaimo bendruomeni? s?jungos nar?, Zaras? savivaldyb? vietos veiklos grup?s steig?ja ir nar?.

Vykdyti stambesnieji projektai:

„Infrastrukt?ros pl?tra kaimo žmoni? bendravimui ir ryšiams stiprinti“. Finansavimo šaltinis: “Valstyb?s paramos kaimo bendruomeni? ir vietos veiklos grupi? veiklai remti” programa.

„Darnus gamtos ištekli? naudojimas Europin?s svarbos miško buvein?se Antaliept?je“. Finansavimo šaltiniai: Pasaulio aplinkos fondas, Maž? projekt? programa (PAF MPP).

„Sen?j? tradicij? ir amat? gaivinimas atnaujintuose namuose“. Finansavimo šaltinis: Leader+ bandomosios strategijos dalis.

„Sen?j? tradicij? ir amat? gaivinimas atnaujintuose parapijos namuose“. Finansavimo šaltinis: “Valstyb?s paramos kaimo bendruomeni? ir vietos veiklos grupi? veiklai remti” programa.

Vykdomas šiuo metu projektas -  “„Antaliept?s miestelio ir apylinki? atgaivinimo ir tolesnio vystimosi studija“. Partneris: Vš? “Regionini? projekt? iniciatyva”. Finansavimo šaltinis: “EEE IR Norvegijos finansinio mechanizmo subsidij? schemos „nevyriausybini? organizacij? sektoriaus stiprinimas  Lietuvoje.

?

. . . .