Bendruomenės socialinės veiklos link

2011-11-17 11:15
Paskelbta VVG

Tokia buvo pagrindin? konferencijos „Vietos bendruomeni? organizacij? veiklos patirtis ir perspektyvos“ tema, sildenafil kuri? Seime sureng? Socialin?s apsaugos ir darbo ministerija bei Lietuvos vietos bendruomeni? organizacij? s?junga.

Apie vietos bendruomeni? galimybes vykdyti dal? socialin?s r?pybos funkcij?, treat j? vaidmen? ir ?tak? pinigin?s socialin?s paramos teikime, vaik? dienos centr? program?, socialini? paslaug? finansavimo klausimus, bendruomen?s centr? svarb? taikant socialin?s politikos priemones konferencijoje kalb?jo Socialin?s apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas, Seimo Socialini? reikal? ir darbo komiteto pirmininkas Rimantas Dagys.

Socialin?s apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) Bendruomeni? reikal? skyriaus ved?jas Ar?nas Ku?ikas pranešime pabr?ž?, kad bendruomen?ms pereinant ? „socialin?s veiklos“ etap? reikalingas  aiškus valdžios ?sipareigojimas bendruomen?s nariams d?l ilgalaikio šios veiklos finansavimo, patalpos, pritaikytos socialinei veiklai vykdyti, ?ranga bei tam pasireng? darbuotojai ir savanoriai. SADM, formuluodama bendruomeni? socialin?s pl?tros politikos kryptis siekia sukurti prielaidas didesniam bendruomeni? ir nevyriausybini? organizacij? savarankiškumui ir sudaryti s?lygas joms dalyvauti socialini? paslaug? teikime. B?tina s?lyga, kad ši? organizacij? veikla ir finansin? pad?tis kuo mažiau priklausyt? nuo tiesiogin?s valdžios paramos, o daugiau nuo teikiam? paslaug? ir bendruomen?s nari? ind?lio. „Svarbu, kad savivaldyb?s matyt? ne tik savas, pa?i? ?steigtas ?staigas, bet ir bendruomenes, nevyriausybines organizacijas, galin?ias teikti savo bendruomeni? nariams reikalingas paslaugas, turin?ias tam darbui reikaling? kompetencij? ir ištekli?“,- sak? A.Ku?ikas. Tuo tikslu, SADM ?gyvendina Bendruomeni? socialin?s, Nevyriausybinio sektoriaus pl?tros programas ir finansuoja projektus, skirtus bendruomen?s socialinei veiklai organizuoti, šeimos institutui stiprinti, socialin?s rizikos asmen? grupi? atskir?iai mažinti, savanoriškai veiklai organizuoti, finansiniam savarankiškumui ugdyti pl?tojant paslaugas.

Antanavo bendruomen?s pirminink? Reda Kneizevi?ien? pasidalino ger?ja patirtimi apie bendruomen?je teikiamas socialines paslaugas ir pabr?ž?, kad n?ra sukurto mechanizmo kaip bendruomen? ir vietos valdžia turi bendradarbiauti organizuojant socialini? paslaug? teikim? kaimo vietov?se, valdininkai nesikonsultuoja su kaimo gyventojais priimant sprendimus, tiesiogiai susijusius su socialini? paslaug? kokybe. Spar?iai maž?jant b?tiniausi? paslaug? kaime teikimui -  uždaromos mokyklos, parduotuv?s, vaik? prieži?ros ?staigos, pašto skyriai, mažinamas visuomeninio transporto maršrut? skai?ius, s?lygoja kaimo gyventoj? socialin? atskirt?. Bendruomen?s pirminink? sak?, kad „vietos paslaug? pritaikymas ir palaikymas yra naujas išbandymas kaimo bendruomenin?ms organizacijoms bei naujas post?mis kaimo pl?trai kuriant naujas darbo vietas ir mažinant socialin? atskirt? kaimo vietov?se“. „Kaimo bendruomenini? organizacij? perspektyva – verslumas ir paslaug? teikimas“,- pabr?ž? R.Kneizevi?ien?.

Antanavo bendruomen? teikia laisvalaikio organizavimo, prausimosi ir skalbimo, maitinimo bendruomen?s centre paslaugas, veikia Vaik? dienos centras, vykdoma trumpalaik? socialin? globa ikimokyklinio amžiaus vaikams. Pirminink?s teigimu, bendruomen?je yra poreikis  karšto maisto pristatymo ? namus, transporto (pav?ž?jimo), pagalbos buityje ir nam? ruošoje paslaugoms. Praneš?ja pateik? ir bendruomenini? organizacij?, kaip socialini? paslaug? teik?j? stiprybi?, silpnybi?, galimybi? ir gr?smi? analiz?.

Apie ?kines veiklos sritis, verslumo naud? ir galimybes pranešime išd?st? socialinio verslumo ekspert? Irena Pranckevi?i?t?, bendruomeni? aktualijomis pasidalino Kauno bendruomeni? centr? asociacijos tarybos pirmininkas Ram?nas Navickas.

Arvydas Veikšra,
Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s pirmininkas

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .