BENDRUOMENĖS RŪPINASI KAIMO RYTDIENA

2010-02-12 20:57

Prieš kelet? met? ?m? kurtis kaimo bendruomen?s, and žmon?s panoro b?ti kartu, kartu r?pintis rytdiena. Pra?jusi? met? pradžioje Antaliept?s, Smalv? ir Štadvili? bendruomen?s ?steig? Zaras? rajono savivaldyb?s vietos veiklos grup?. Šiandien joje 25 nariai. Vietos veiklos grup?s pagrindinis uždavinys pagal parengt? ir patvirtint? strategij? ?gyvendinti projektus, kurie pagerins kaimo vietovi? gyvenimo ir darbo kokyb?.

? Degu?ius susirinko patys aktyviausi, veikliausi bendruomeni? nariai. Šioje švent?je ir buvo aptarta nuveikti darbai, numatytos gair?s atei?iai, kaip s?kmingiau ?gyvendinti projektus, tarpusavio bendradarbiavim? ir efektyvi? veikl?. Buvo prisiminta, kad bendruomenes kurti buvo sud?tinga. Ta?iau žmon?s suprato, jeigu norime gyventi gražiau, privalome burtis ir dirbti kartu. Vietos veiklos grup? puikiai atstovauja kaimo gyventoj? interesus ir r?pinasi kaimo pl?tra. Švent?s organizatoriai d?kojo visiems bendruomeni? nariams už nuveikt? darb?, k?rybiškum? ir iniciatyv?.

Bendruomeni? švent?s dalyvius sveikino rajono savivaldyb?s mero pavaduotoja Stas? Goštautien?, rajono administracijos direktorius Vytautas Sekonas. Apie gražius savo darbus papasakojo VŠ? Ignalinos verslo informacijos centro direktor? Ligita Smagurauskien?. Gražius sveikinimo žodžius kaimynams išsak? Rokiškio rajono savivaldyb?s vietos veiklos grup?s vadovas Valentinas Šedys, grup?s valdybos pirminink? Raimonda Vilimien?. Kaimynai nuveik? daug graži? darb?, apie juos ir papasakojo valdybos pirminink?. Sve?iai pasveikino renginio dalyvius, aktyvius bendruomen?s narius, kurie rašo projektus, buriasi bendrai veiklai, r?pinasi kult?riniu gyvenimu. Zarasiškiams link?ta ramyb?s, gerumo, vilties ir optimizmo sutinkant art?jan?ias gražiausias met? šventes.

Švent?s dalyviams buvo pristatytas ir vietos veiklos grup?s logotipo k?rimo projektas. ?domi jo suk?rimo istorija. Logotip? sukurti pasi?lyta Zaras? meno mokyklos dail?s skyriaus mokiniams. Šios mokyklos pedagog? Petron? Sekonien? papasakojo, kad dail?s skyriaus moksleiviai, j? mokytojai noriai sutiko š? pasi?lym?. Jaunieji zarasiškiai dom?josi bendruomeni? veikla, gyvenimu, išklaus? paskait? apie logotip? k?rimo technikas. Taip s?kmingai buvo sukurta dešimtys darb?. Jaunimo centre surengta ši? darb? paroda ir išrinktas geriausias logotipas. Taigi Zaras? meno mokyklos moksleivi? d?ka Zaras? sav. VVG turi savo logotip?. Visi parodos dalyviai apdovanoti pad?kos raštais, o nugal?tojai Ginai Skusevi?i?tei ir dar trims nominantams ?teikti diplomai ir dovanos.

Salako bendruomen?s „Sakalas“ veikl? pristat? vadov? Irena Labuckien?, ji papasakojo apie turining? šio krašto žmoni? darb?, bendruomen?s siekius visus sutelkusius bendram darbui. Apie šiame krašte ?kurt? J?r? muziej? papasakojo jo ?k?r?ja Vida Jadvyga Žilinskien?. Apie savo žmones, j? darbus ir sumanymus pasakojo bendruomen?s „Šlyninkos vandens mal?nas“ pirminink? Regina Veselien?, Sad?n? kaimo bendruomen?s vadov? Regina Macijauskien?. Šiltai buvo sutiktas rajono savivaldyb?s tarybos narys Rimvydas Podolskis, Zaras? miesto seni?nijos seni?no pavaduotoja Olga Podolskien?, sporto klubo „Ainiai“ vadovas Vytautas ?ypas.

Šiame renginyje pristatytas Ignalinos AE regiono vietini? iniciatyv? r?mimo programos projektas “Zaras? rajono savivaldyb?s vietos veiklos grup?s žmonišk?j? ištekli? stiprinimas ir veiklos viešinimas“. Apie projekto ?gyvendinim? ir pasiektus rezultatus papasakojo Zaras? verslo ir informacijos centro konsultant? J?rat? Bui?enkien?.

Švent?s dalyvius pasveikinti atvyko Kal?d? senelis. Jis atvyko su dovanomis. Naujiesiems nariams – bendruomenei „Degu?i? rimtis“ ir Zaras? jaun?j? verslinink? asociacijai ?teikti nario pažym?jimai. Juos gavo j? vadovai Fiodoras Kuznecovas ir Evaldas Dumbravas. Dovan? gavo ir aktyviausias Zaras? rajono savivaldyb?s vietos veiklos grup?s narys Vytautas ?ypas.

Vietos veiklos grup? išleido leidin? „Zaras? savivaldyb?s VVG nari? veiklos viešinimas“. Jame pasakojama apie bendruomeni? veikl?, ?gyvendinamus projektus. Tai pirmas išleistas leidinys Zaras? rajone apie Zaras? kaimo bendruomenes ir kitas nevyriausybines organizacijas. Šiais leidiniais švent?s dalyvius ir apdovanojo Kal?d? senelis. Leidinio leidim? par?m? rajono savivaldyb? iš programos „Ignalinos atomin?s elektrin?s eksploatavimo nutraukimo fondo“.

Švent?s dalyvius smagiai linksmino garsioji Salako kaimo kapela.

Petras IVANOVAS
informacija: www.zarasai.net

Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai:

Rašyti komentarą

. . . .