Bendruomenės namai keliasi naujam gyvenimui

2013-02-28 17:09
Paskelbta VVG

Salako bendruomen? „Sakalas“  2013 metais ?gyvendino vietos projekto , decease ,Kontoros pastato rekonstravimas pritaikant patalpas Salako bendruomen?s poreikiams” pirm?j? etap? pagal „Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s strategij?“, remiantis Lietuvos kaimo pl?tros 2007-2013 m. programos kryptimi „LEADER metodo ?gyvendinimas“.  Projektas ?gyvendintas pagal I prioriteto „Gyvenimo kokyb?s kaime gerinimas“, 1 priemon?s „Kaim? ir gyvenvie?i? infrastrukt?ros gerinimas, patogesnio gyvenimo kaime k?rimas“, 1.1. veiklos srit? „Kaim? viešosios infrastrukt?ros, bendruomenei svarbi? pastat? ir vieš?j? erdvi? b?kl?s gerinimas“. Projekto paramos suma: 120000 Lt. Bendra projekto vert? 133 333 Lt. Darbus atliko UAB „Rusakalnis“. Bendruomen? ?gyvendinant projekt? prisid?jo ?našu nat?ra – pastato verte ( 13 333 Lt).

Projektas prad?tas ?gyvendinti 2011 m. rugs?jo 27 d. pasirašius trišal? vietos projekto vykdymo sutart? su Nacionaline mok?jimo agent?ra prie Žem?s ?kio ministerijos ir Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grupe, baigtas – 2013 m. vasario pabaigoje.

Projekto ?gyvendinimo metu rekonstruotas bendruomenei priklausantis buv?s kol?kio kontoros  pastatas, esantis Daugaili? g. 4. (Salakas, Zaras? r.). Pastat? 2009 m. spalio 6 d. Salako bendruomenei “Sakalas” paaukojo gerbiami salakie?iai Janina Blaževi?ien?, Petras ir Danut? Abaravi?iai, Arvydas ir Vilma Zarakauskai, Romualdas ir Galina Jasiukai, Dalius ir Regina Gov?dai.

Bendruomen?s pastatui naujai pakeistas stogas, sustiprintos sijos, sutvarkyta dalis pamat?, sud?ti nauji langai, durys ir atlikti kiti rekonstrukcijos darbai. Atlikus šiuos rekonstrukcijos darbus pagerinta pastato ir aplinkos b?kl?, sukurta patrauklesn? aplinka gyventi kaimo vietov?je.

Aktyvi Salako bendruomen? “Sakalas” dar 2012 m. birželio m?nes? tolimesniems rekonstrukcijos darbams finansuoti pateik? kit? vietos projekto paraišk? Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grupei. Planuojama, jog gavus param? iki 2013 m. bus baigti pastato išor?s tvarkymo darbai ir suremontuotos bei bendruomen?s poreikiams pritaikytos vidaus patalpos.

Bendruomen?s pirmininkas

Vytautas Eid?jus

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .