BENDRUOMENĖ PADĖKOJO KULTŪROS NAMŲ DIREKTOREI

2010-02-12 21:08

Beveik prieš keturiolika met? Irena Blinstrubien? at?jo dirbti direktore ? Avili? kult?ros namus. Prab?go nemažas laiko tarpas ir štai dar vienas etapas – direktor?s palyd?tuv?s. Regis nieko neatsitinka, drug nepalieka ji nei savo saviveiklinink?, buy information pills nei bendruomen?s, tik jau nebeskub?s kiekvien? ryt? ? darb?, nekvies meno saviveiklos entuziast? ? repeticij?.

Ta proga bendruomen? ir sureng? direktorei Irena Blinstrubienei graž? pad?kos vakar?. ? j? susirinko kult?ros nam? saviveiklininkai, sve?iai, aviliškiai. Ši moteris iš tikr?j? nusipeln? didel?s pagarbos. ? pirm?j? darboviet? ji at?jo prieš penkiasdešimt trejus metus. Ta našta nepaj?g? atimti iš jos jaunatviško entuziazmo, ryžto, sumanumo. Net keturiasdešimt aštuonerius metus ji paskyr? darbui kult?ros srityje. Daug graži? žodži? apie ši? moter?, kuri išgarsino Avili? krašt?, pasak? avilišk? Janina Rag?nien?, bendruomen?s pirmininkas Donatas Rag?nas. T? vakar? gražiausi žodžiai ir g?l?s buvo skirtos šiai kaimo kult?ros darbuotojai. Už tai, kad žmon?s ?ia puosel?ja tautos kult?r?, jaunimas nepamiršta liaudies šoki?, dain? papro?i? d?kojo entuziastingai kult?ros darbuotojai rajono savivaldyb?s tarybos narys Rimvydas Podolskis, Imbrado seni?nas Vigirdas Žalkauskas.

Ši? iškilmi? „kaltinink?“ Irena Blinstrubien? t? vakar? kalb?jo apie t? bryd?, kuri palikta per tuos metus. Daug kur per t? laik? pabuvota, pelnyta nemažai laur?, dalyvauta ?vairiose švent?se ir koncertuose. At?jo ji ? kult?ros namus iš Avili? mokyklos, kur dirbo muzikos mokytoja. Greitai ?ia sutiko daug žmoni?, kurie m?gsta dain?, šok?. B?r?si ne tik vaik?, jaunimo kolektyvai. At?jo daug ir garbingo amžiaus žmoni?. Apie Avili? dainininkus, šok?jus greitai sužinojo ne tik rajone, bet ir šalyje. Vyko pirmieji aviliški? pasirodymai šalies dain? švent?se, netruko darb?, sumanym? ir pa?iuose Aviliuose. Buvo prad?tos rengti kraštie?i? švent?s. ?sp?dingai šio krašto žmon?s 2003 metais pamin?jo Avili? kaimo 350 met? jubiliej?. Prieš ketverius metus dainingi Avili? krašto vyrai ir moterys pasiek? net tolim?j? Turkij?, kur koncertavo tarptautiniame festivalyje. Vis? Avili? ir Zaras? krašt? garsina Irenos Blinstrubien?s suburtas etnografinis ansamblis „Karkluoja“ . Visada jo dainininkai, muzikantai sulaukia karšt? plojim? folklorin?se švent?se.

Prieš keturiolika met? ? kult?ros nam? vaik? kolektyv? at?jo Ligita ?erkova. Ligita baigusi mokslus, ?stojo ? Rokiškio kolegij? ir dabar ji – Avili? kult?rini? rengini? organizator?. Irena buvusiai savo mokinei perdav? visus savo darbus.

Negal?jo t? vakar? Irena atsisteb?ti šio krašto žmoni? meile meno saviveiklai. Kiekvieno ind?lis yra svarus. Daug met? nenuilstamai Avili? kult?ros nam? meno saviveiklos kolektyvuose dainuoja Stas? Galvydien? su vyru Juozu, Elena Mara?inskien?, Vilija Jezerskien?, Veronika ir Jonas Vadišiai, Lidija Žinien?, Valentinas Eidukonis, Eugenija ir Techonas ?erkovai.

Didžiausia kult?ros nam? direktor?s pagalbinink? – Birut? Rodien?. Kartu rašiusi šven?i? scenarijus, rengusi kaimo renginius.

Pad?kos vakare kalb?jo meno saviveiklos entuziast? Lidija Žinien?, ji ? š? krašt? atvyko prieš septynerius metus. Žinojo, kad Aviliai – atokus Zaras? rajono kampelis. Ta?iau greitai suprato, kad ?ia ne užkampis. Toki? šauni? saviveiklinink? dar ne visada miestelyje, ar mieste surasi. Kult?ros židinys ?ia žmon?ms labai reikalingas, myli ir puosel?ja žmon?s j?.

Šie pasiekimai at?jo nelengvai. Devynis prakaitus išlieti teko. Prisimin? vakaro metu Irena apie tai, kaip meno saviveiklos entuziastai sugr?ždavo jau pary?iais, kai kaimo melž?jos eidavo jau pamelžusios karves.

T? vakar? ilgai netilo kalbos, atgijo švies?s prisiminimai apie tuos, kurie nesulauk? šios švent?s, žmon?s diskutavo apie kaimo rytdien?, apie tai, kad jam reikalinga daina, muzika, šokis. Prisimin? gražiausias spar?iai prab?gusi? met? akimirkas.

Petras IVANOVAS

Jūs galite rašyti komentarą
  1. 2010-02-26 17:28 as:

    idomu suziniti kaip sekasi naujai vadovei aviliu bendruomenes namams vadovauti

Rašyti komentarą

. . . .