Bendradarbiauja vietos veiklos grupės

2013-08-06 07:21
Paskelbta VVG

DSC06737Kupiškio r. VVG ir Zaras? savivaldyb?s VVG ?gyvendina teritorinio bendradarbiavimo projekt? , healing ,…ti graži v?tala ir širdžiai ramumas, approved t? žmon?li? suvajimas ir visas linksmumas…“, health kurio vert? yra  147 244,00 Lt; iš j? EŽ?FKP l?šos iki 117 795,20 Lt ir Lietuvos valstyb?s biudžeto l?šos iki 29 448,80 Lt.

Šio projekto tikslas: skatinti bendradarbiavim? vandens ištekli? panaudojimo ir sveikos gyvensenos srityse.

Projekto bendrasis tikslasskatinti vietos iniciatyvas ir partnerystes, bendradarbiaujant ir kei?iantis ger?ja patirtimi kaimo pl?tros srityje.

Projekto numatytoms veikloms ?vykdyti ?sigytos dvi viking? valtys su priekaba, lankai ir  fotoaparatai. Liepos 26-27 dienomis prie Kupiškio mari? buvo organizuota sportin? stovykla. ? ši? stovykl? atvyko projekto partneriai iš Zaras? rajono savivaldyb?s vietos veiklos grup?s ir aktyviai m?gstantys praleisti laisvalaik? kupišk?nai. Iš viso stovykloje dalyvavo virš 40 dalyvi?. Projekto vadov? N. ?emerien? trumpai primin? kod?l buvo teiktas toks projektas, kaip buvo ieškota partneri? ir su kokiais sunkumais teko susidurti. Buvo pristatyta partneri? ?steigta nauja organizacin? strukt?ra ,,Kupiškio vikingai”, kuriai bus perduotas visas projekto metu ?sigytas turtas. Šios organizacijos pirmininku paskirtas Vidmantas Paliulis. Ši  strukt?ra  užsiims poilsio, pramog? ir sporto organizavimo veikla (kaip nurodyta EVRK red. 2, 93 skyrius): eksploatuos ?renginius ir teiks paslaugas, tenkindama ?vairius klient? sporto bei poilsio interesus. Po to buvo pristatyta stovyklos programa ir tvarka. Visi stovyklos dalyviai buvo suskirstyti ? keturias komandas, kurios gavo užduotis. Stovyklos metu dalyviai plauk? 8 km viking? valtimis. Šis plaukimas yra komandinis plaukimas, nes ? vien? valt? sus?da 10 irkluotoj?, vienas b?gnininkas ir vairininkas. Š? kart? valtis vairavo patyr? treneriai: Modestas Puiš? ir Aidas Mik?nas. Visi irkluotojai atidžiai klaus?si instrukcij? kaip reikia irkluoti, nes norint, kad tokia valtis plaukt? – reikia išmokti kartu irkluoti. Kita komandinio darbo rungtis – V?žioni? poilsiaviet?je šaudymo iš lank? rungtis. Stovykloms dalyviams tai buvo pirmieji bandymai.

Kol dvi komandos buvo išplaukusios, likusios komandos žaid? tinklin?, krepšin? ir petank?. Paskutin? rungtis labai sudomino stovyklos dalyvius. Šis žaidimas rutuliais (Petank?) yra puikus laisvalaikio praleidimo b?das, juo galima m?gautis smagioje kompanijoje ir b?ti gamtoje. Žaidimo pavadinimas kilo iš metimo pad?ties: p?dos (pieds pranc.) yra kartu (tanqués pranc.), tod?l piedtanque virto petanke. Iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos šis žaidimas buvo žaidžiamas tik Pranc?zijos pietuose, nuo Marselio iki Pranc?zijos Rivjeros. V?liau atostogautojai iš kit? Pranc?zijos viet? parsivež? š? sport? namo, o emigrav? pranc?zai j? atsivež? ? kitas šalis. Šiuo metu petank? yra populiarus žaidimas Europoje, pranc?ziškoje Afrikos dalyje, Šiaur?s Amerikoje ir Azijoje, ypa? Tailande.

Pasibaigus sportin?ms rungtims su so?ia vakariene prie mari?, baig?si ir pirmoji stovyklos diena. Antroji stovyklos diena prasid?jo mankšta, kuri? ved? Lietuvos kulturizmo ir fitneso vice ?empionas Modestas Puiš?.  Po mankštos ir pusry?i? vien? stovyklautoj? lauk? tinklinio turnyras, kit? – plaukimas baidar?mis.

Projekto partneriai džiaug?si puikiai praleistu laiku ir sutvarkyta mari? infrastrukt?ra. Maloniai buvo nustebinti,  kad Kupiškio rajono gyventojai turi puikias poilsiavietes ir net 26 kilometr? ilgio marias.

Projektas yra viešo pob?džio, juo nesiekiama gauti pelno, o tiesioginiai naudos gav?jai yra Kupiškio ir Zaras? VVG teritorijoje veikiantys ir gyvenantys asmenys. Teiktas projektas ?gyvendinamas bendradarbiaujan?i?j? VVG teritorijose ir teikia šioms teritorijoms naud?, projekte numatytas aiškus tikslas ir konkret?s rezultatai, projektas nepažeidžia ES horizontali?j? sri?i?: darnaus vystymo, lygi? galimybi?, regionin?s pl?tros, informacin?s visuomen?s.

 

Kupiškio r. VVG informacija

Capture

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .