Baltriškių kaime baigtas įgyvendinti projektas „Pastato (unikalus Nr. 4399-0002-2021) remontas pritaikant jį bendruomenės reikmėms“

2014-09-24 06:41

DSCN4741Rugpj??io pabaigoje Degu?i? seni?nijoje, stuff Baltriški? kaime esanti Tiberiados bendruomen? baigia ?gyvendinti projekt? „Pastato (unikalus Nr. 4399-0002-2021) remontas pritaikant j? bendruomen?s reikm?ms“, finansuojam? Kaimo pl?tros programos (LEADER) l?šomis pagal Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s strategijos I prioriteto „Gyvenimo kokyb?s kaime gerinimas“ priemon? „Kaim? ir gyvenvie?i? infrastrukt?ros gerinimas, patogesnio gyvenimo kaime k?rimas“.

Projekto bendra vert? – 133 332,88 Lt. Iš j? paramos suma – 199 999,59 Lt, ?našas nat?ra ir nekilnojamu turtu – 13 332,29 Lt.

Projektas prasid?jo 2013 met? birželio m?nes?. Jo metu buvo atlikti remonto darbai Tiberiados bendruomenei priklausan?iame buvusiame mokyklos pastate: padarytas šilumos ?vadas, ?rengta šildymo sistema pastato viduje, ?rengtos vandentiekio ir nuotek? sistemos. Taip pat buvo atlikti kiti reikalingi bendrastatybiniai darbai.

Baigin?jantis projektui, Tiberiados bendruomen? susitvark? bendruomen?s aplink?, šalia remontuojamo pastato (šiuo metu bendruomen? savo l?šomis kei?ia pastato stog?) pas?jo žol?, pasodino g?li?, pastat? suoliuk?. ?ia dažnai kaimo gyventojai ir sve?iai m?gsta rinktis esant geram orui sekmadieniais po Šv. Miši?, jaunimas – leisti laik? ?vairi? stovykl? metu.

Suremontavus pastat?, sudarytos s?lygos Baltriški? kaimo gyventojams jame rinktis bendroms veikloms, o Tiberiados bendruomenei vykdyti savo veiklos tikslus.

 

Tiberiados bendruomen?s informacija

eslogo

DSCN4741

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .