Baigiamas įgyvendinti zarasiškių ir kupiškėnų bendras projektas

2013-03-21 23:08

Šventin? Kovo 11-osios dien? Kupiškyje ?vyko antrasis projekte „Zaras? ir Kupiškio VVG ir bendruomeni? rengini? organizavimo materialin?s baz?s užtikrinimas skatinant tarpregionin? bendradarbiavim?“ („Zarakupiškis“)  numatytas  renginys.

Visai neseniai, ask dar vasario pradžioje, abiej? rajon? bendruomeni? atstovai dalyvavo Užgav?ni? švent?je Salake – pirmajame projekto bendradarbiavimo renginyje, tod?l Kupiškyje visi susitiko jau kaip draugai ar geri paž?stami.

Rengin? organizavo projekto partneriai – Kupiškio rajono vietos veiklos grup? su savo talkininkais – Kupiškio kult?ros r?m? kolektyvu. Taip jau sutapo, jog renginys vyko Kovo 11 –?j?, tod?l Lietuvos nepriklausomyb?s atk?rimo švent?je dalyvavusi? etnografini? ansambli? pasirodymus prat?s? ir renginiui iškilmingumo suteik? jaun?j? kupišk?n? moksleivi? programa – literat?rin? kompozicija.

Šventiniame renginyje dalyvav? Kupiškio rajono ir Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grupi? pirmininkai Neringa ?emerien? ir Arvydas Veikšra ne tik pasveikino susirinkusiuosius su didžia m?s? Valstyb?s švente, bet ir pasidžiaug? gražiais abiej? rajon? bendradarbiavimo rezultatais. Kaip sakoma, gera pradžia – pus? darbo. Pasidžiaugta užsimezgusiais Zaras? ir Kupiškio rajon? bendruomeni? ryšiais. Susipažin? bendruose renginiuose, bendradarbiavimo sutartis pasiraš? net penkios Zaras? ir Kupiškio rajon? bendruomen?s, kurios planuoja ateityje taip pat rengti bendrus projektus, toliau pl?toti Aukštaitijos kult?rines tradicijas.

Projektas eina ? pabaig?, ta?iau jo t?stinum? užtikrins naujai ?kurta asociacija „Bendruomeni? renginiai“, kurios steig?jai yra Zaras? savivaldyb?s ir Kupiškio rajono VVG. Projekto metu ?sigytomis technin?mis priemon?mis
(palapin?mis, scena, vaizdo, ?garsinimo ir apšvietimo aparat?ra) s?kmingai gal?s pasinaudoti abiej? rajon? bendruomen?s.

Pažym?tina, jog projekto tikslas – remti ir skatinti ilgalaikes bendruomeni? sporto ir kult?rines iniciatyvas bei puosel?ti Aukštaitijos kult?rines tradicijas – s?kmingai ?gyvendintas. Pasiekti visi  planuoti projekto rezultatai.

Zaras? savivaldyb?s ir Kupiškio rajono VVG bendradarbiavimas t?siasi toliau, nes partneriai t?sia kito bendro projekto „…ti graži v?tala ir širdžiai ramumas, t? žmon?li? suvajimas ir visas linksmumas…“ ?gyvendinim?. Šio projekto veiklos taip pat susijusios su bendruomeni? sporto ir kult?rin?mis iniciatyvomis Kupiškio ir Zaras? rajonuose. Jos bus ?gyvendintos ši? vasar? ir suteiks daug maloni? akimirk? abiej? rajon? bendruomeni? atstovams.

Belieka pasidžiaugti, jog ne projekt? trukm? s?lygoja bendradarbiavimo veiklas, ta?iau šilti žmogiški santykiai ir bendro tikslo siekimas.

Svetlana Veikšrien?

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .