Baigėsi konkursas „Lietuvos kaime gera gyventi-2011“

2011-11-17 11:16

Lietuvos nacionalin? vartotoj? federacija ši? met? birželio m?nes? kviet? kaimo bendruomenes dalyvauti konkurse „Lietuvos kaime gera gyventi“. Pagrindiniai konkurso tikslai  -  pad?ti s?kmingoms kaimo bendruomen?ms skleisti ger?j? žini? apie gyvenim? kaime ir taip gerinti kaimo ?vaizd?, troche skatinti kaimo pl?tr? pristatant kaimo vietoves patrauklias gyventi ?vairioms miesto ir kaimo gyventoj? grup?ms bei išnaudoti informacines technologijas pristatant kaim? visuomenei.

Konkurse dalyvavo ir dvi m?s? rajono bendruomen?s: Duset? seni?nijos ir parapijos santalka ir bendruomen? „Šlyninkos vandens mal?nas“. Galima tik pasidžiaugti, kad ? rugs?jo m?nes? paskelbt? 20-ies geriausi?  konkurso nominant? s?raš? pateko abi m?s? rajono bendruomen?s!

Š? savaitgal? Pakruojo dvare nominant? laukia ?sp?dinga apdovanojim? švent?, kurios metu kiekviena bendruomen? bus pristatyta 5 minu?i? trukm?s reklaminiu video reportažu. Diplomus teiks LR Žem?s ?kio ministras Kazys Starkevi?ius, Lietuvos nacionalin?s vartotoj? federacijos prezident? Alvita Armanavi?ien?, Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas Juozas Dingelis.

Video reportažai bus viešinami interneto svetain?se www.youtube.com, www.kaimotv.lt, www.vartotojuteises.lt. Visos 20 kaimo bendruomeni? bus pristatytos spalvotame leidinyje.

Projekto r?m?j? s?raše – Zaras? rajono savivaldyb?, kuri apmok?jo transporto išlaidas ir suteik? galimyb? bendruomeni? atstovams dalyvauti  apdovanojim? švent?je Pakruojyje.

Arvydas Veikšra,
Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s pirmininkas

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .