Aukštaitijos regiono vietos veiklos grupių apvaliojo stalo diskusija

2010-05-06 18:34
Paskelbta VVG

Jau antr? kart? šiais metais renkasi Aukštaitijos regione veikian?ios vietos veiklos grup?s aptarti problem?, visit this iškilusi? ?gyvendinant savo veiklos strategijas, order pasidalinti ne tik nes?km?mis, ambulance bet pasidžiaugti ir savo laim?jimais.

Pirmasis toks susitikimas ?vyko Rokiškyje ši? met? vasario viduryje, o š? kart? biržie?iai pakviet? visus ? apvaliojo stalo diskusij? Birž? pilyje „Mokymai, teritorinis ir tarptautinis VVG bendradarbiavimas“. Diskusijoje dalyvavo Ignalinos, Zaras?, Utenos, Rokiškio, Birž?, Kupiškio, Panev?žio vietos veiklos grupi? atstovai, Žem?s ?kio ministerijos Alternatyvios veiklos skyriaus vyr. specialist? Ilona Sadovskait?, Nacionalin?s mok?jimo agent?ros prie Žem?s ?kio ministerijos Kaimo vystymo program? skyriaus l.e.p. skyriaus ved?ja Aurelija Ložyt?, Birž? rajono savivaldyb?s vadovai.

Zarasiškius susitikime atstovavo Zaras? savivaldyb?s VVG strategijois ?gyvendinimo administrator? J?rat? Bui?enkien?, bendruomen?s „Šlyninkos vandens mal?nas“ pirminink? Regina Veselien? ir Zaras? savivaldyb?s VVG pirmininkas Arvydas  Veikšra.

Susitikimo metu diskutuota apie teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo galimybes, projekt? id?jas, galimyb? vietos veikos grup?ms ?gyvendinti bendrus projektus. Sutarta, kad sekan?iam susitikimui, kiekviena vietos veiklos grup? pateiks savo teritorinio ar tarptautinio  bendradarbiavimo projekto id?j?. Tikslas – planuojamas ?gyvendinti projektas turi b?ti naudingas kuo didesnei tikslinei grupei bei pa?ioms vietos veiklos grup?ms.

Susitikimas diskusija nesibaig?. Sve?iai tur?jo galimyb? aplankyti Birž? pilies muziej?,  karstin?se smegduob?se susiformavusius Kirkil? ežer?lius ir Karv?s Ol?.  Kirkil? kaimo bendruomen? VVG atstovus savo bendruomen?s nam? kieme sutiko su kaimiškais blynais bei žuviene. Bendruomen?s muziejus, koplyt?l?, bendruomen?s sal?, kuriuos sve?iams parod? kirkilie?iai – tai vienas iš aktyvios bendruomen?s veikos rezultat?.

Arvydas Veikšra,

Zaras? savivaldyb?s VVG pirmininkas

St.Vadopolo, A. Veikšros nuotr
Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .