Aukštaitijos bendruomenių sąskrydis Toliejuose

2010-07-09 08:11

Jau tradicija tap?s Aukštaitijos bendruomeni? s?skrydis šiais metais šešt?j? kart? sukviet?  Anykš?i?, order Utenos, case Mol?t?, illness Zaras?, Ignalinos ir kit? aplinkini? rajon? kaimo bendruomeni?, valdžios, verslo, mokslo ir spaudos atstovus susiburti draug?n, pasidalinti tuo, k? turime geriausio ir  gražiausio, aptarti nuveikt? darb? bei sud?lioti tolimesnes Aukštaitijos bendruomeni? veiklos gaires.

Šiais metais gerumo paukšt? atskrido ? Mol?t? rajono Toliej? bendruomen?, tod?l ?ia liepos 5 d., ?gyvendinant Lietuvos kaimo tinklo projekt?, ?vyko šeštasis Aukštaitijos bendruomeni? s?skrydis S?skrydžio organizatoriai – Utenos regiono bendruomen?s fondas ir Toliej?  bendruomen?s centras.

Zaras? rajon? atstovavo Antazav?s bendruomen?s centro, Antaliept?s kaimo bendruomen?s, Duset? seni?nijos ir  parapijos bendruomen?s santalkos,  Purvyn?s ir Narš?n? kaim? bendruomen?s, bendruomen?s „Šlyninkos vandens mal?nas“, Sad?n? kaimo, Štadvili? bendruomen?s bei  Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s atstovai.

Susirinkusius pasveikino Seimo narys Edmundas Pupinis, Mol?t? rajono savivaldyb?s meras Algimantas Žiukas, Žem?s ?kio ministerijos Alternatyviosios veiklos skyriaus vyr. specialist? Ilona Sadovskait? ir kiti garb?s sve?iai, rajon? vietos veiklos grupi? atstovai. Sveikinimo kalbas keit? smag?s kiekvieno rajono atstov? prisistatymai. ?ia netr?ko švaikštaus žodžio bei graži? dain?.

Ši? met? s?skrydžio naujov? – geriausi? bendruomeni? ?gyvendint? projekt? pristatymas. Buvo pristatyti devyni kaimo pl?tros projektai, kuriuos Aukštaitijos krašto bendruomen?s ?gyvendino 2008 – 2010 metais. Komisijos, sudarytos iš Mol?t?, Zaras?, Ignalinos, Utenos ir Anykš?i? bendruomeni? atstov?, sprendimu, trys geriausi projekt? ?gyvendintojai buvo apdovanoti dovan? ?ekiais. Zaras? rajono Duset? seni?nijos ir parapijos bendruomen?s santalkos projektas „Sart? ežero pakrant?s renovacija“ buvo pripažintas geriausiu. Projekt? pristat? – Vytautas ?ypas. Antra ir tre?ia vietomis pasidalino Mol?t? rajono Luokesos bendruomen?s centro projektas „Gerov? Luokesos bendruomen?s pl?trai“ bei Utenos rajono Leli?n? seni?nijos bendruomen?s projektas „K? išmoksi, ant pe?i? nenešiosi“.

Sportiškos bendruomen?s varž?si krepšinio aikštel?je. Pirm?ja viet? krepšinio varžybose iškovojo Antazav?s bendruomen?s centro krepšinio komanda, vadovaujama trenerio  Arvydo Kesiliaus, antr? – Utenos Leli?n? kaimo krepšinio komanda, tr?ioji vieta atiteko s?skrydžio šeiminink? komandai.

Norintys tur?jo galimyb?s pasivaišinti kareiviška koše, paragauti šašlyk?, o šok?jai – linksmai pasišokti.

Renginio pabaigoje Aukštaitijos bendruomeni? s?skrydžius simbolizuojanti gerumo paukšt? „nut?p?“ ? Anykš?i? rajono Debeiki? bendruomen?s pirminink?s Aldonos  Daugilyt?s rankas. Tai reiškia, kad septintasis Aukštaitijos bendruomeni? s?skrydis kitais metais ?vyks Anykš?i? rajone.

J?rat? Bui?enkien?,

Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s

Strategijos ?gyvendinimo administrator?

Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai: ,

Rašyti komentarą

. . . .