AUKA LABANORO BAŽNYČIOS ATSTATYMUI

2010-07-15 07:06

Apie gaisr?, page po kurio visiškai sudeg? medin? Labanoro Šv?. Mergel?s Marijos Gimino bažny?ia, approved žinia žaibo greitumu pasklido po vis? Lietuv?. Šis negailestingas gaisras ?vyko 2009 met? gruodžio 21 – sios nakt?. Sudeg? 17 – jo amžiaus architekt?ros paminklas  ir  jame buvusios meno vertyb?s: paveikslas „Marija“ su apsodu, paveikslas „S?dintis Kristus“, 12 – kos Apaštal? atvaizdai, vertingi vargonai, žvakid?s ir kita. Ta?iau skaudžiausia, kad Labanoro gyventojai neteko savo šventov?s ? kuri? rinkdavosi melstis šventadieniais, per laidotuves, krikštynas, sutuoktuves. Ši bažny?ia Vilniaus vyskupijoje minima nuo 1522 met?, sp?jama, kad pirmoji bažny?ia Labanore buvo pastatyta Vytauto Didžiojo laikais. Taigi, daugelio kart? gyvenimus lyd?jo šioje kuklioje, medin?je bažny?ioje vykusios apeigos, ji buvo sakralus Labanoro miestelio ir aplinkini? kaim? traukos centras. Labanoro miestelis ?sik?r?s Šven?ioni? rajone, Labanoro girioje, netoli Labanoro ežero, regioniniame parke,  yra seni?nijos centras. Nuo Duset? iki Labanoro tik 78 kilometrai.

   Apie gaisr?, per kur? sudeg? Labanoro bažny?ia išgirdo ir dusetiškiai. Tarp j? ir viena iš senesni? dusetiški?, šiais metais atšventusi 90 – ties met? sukakt? – Ona Atko?i?nait?. Išgirdo, ir nusprend? paaukoti dal? savo per vis? gyvenim? sutaupyt? pinig? šios bažny?ios atstatymui. Ta auka, tai pad?ka Dievui ir Šv?. Mergelei Marijai, kad pad?jo jai ištverti tremties vargus, suteik? stipryb?s gyventi ir leido laimingai sulaukti gilios senatv?s. Šios paprastos, vienišos, mažamoksl?s, labai pamaldžios senut?s gyvenimas nebuvo jau toks paprastas.

   Ona gim? Lungeli? kaime ( 2 km. nuo Duset? ). T?veliai tur?jo 19 ha žem?s. Visus ?kio darbus nudirbdavo patys, tod?l ir mažoji Onut? baig? tik Dikmoni? pradin? mokykl?, nes jau nuo 10 met? jai teko ganyti avis, pad?ti ruošos darbuose. Ram? gyvenim? sudrumst? soviet? okupacija ir karas.  1945 metais visai  netoli nam?, rugi? lauke buvo nušautas brolis Zidaras, kuris buvo iš?j?s partizanauti. Broliui tebuvo 19 met?, jo mirtis ir lavono išniekinimas tapo didele tragedija šeimai. Brolio Zidaro palaidojimo vieta taip ir liko nežinoma, tik jo ž?ties vietoje, Lungeli? kaime stovi pastatytas kryžius.

   1949 – siais metais visa šeima buvo ištremta ? Sibir?, ? Irkutsko srit?. Tetul? Ona atsimena, kad namus teko palikti kovo 28 dien?. Gerai, sako tetul? Ona, kad buvome pasipjov? kiaul?, tai išsivež?me lašinius ir dešras, nors jos buvo ir neišr?kytos. ? tremties viet? vež? beveik m?nes? – tai tos dešros apaugo plaukais, nes buvo sukrautos ? metalinius bidonus. Bet nieko, pasakoja Ona, suvalg?me tas dešras ir nesusirgome. ? Lietuv? su mama sugr?žo po devyneri?  met? 1958 – taisiais, Sibiro miškuose palaidoj? tragiškai žuvus? t?vel?  Lungeliuose jau buvo susik?r?s kol?kis. Nebeliko nei savos žem?s, nei ?kio padarg?, nei arklio. V?l teko sunkiai dirbti ir iš naujo prasikurti. Prieš 11 met? Ona pardav? savo žem? ir namus, ir persik?l? gyventi ? Dusetas, nes jau sveikata nebeleido vienai gyventi. Dabar tetul? globoja giminait?, ši? eilu?i? autor?, aplanko gimin?s iš Vilniaus, padeda geri kaimynai Partinauskai.

   Negaliu nepamin?ti, kad tetul? yra aktyvi Duset? K. B?gos bibliotekos skaitytoja. Jau perskait? daug Juozo Baltušio, Lazdyn? Pel?dos, Bron?s Buivydait?s ir kit? senesni? Lietuvos rašytoj? k?rini? – šiuo metu susižav?jusi „padoriais“ meil?s romanais, nes juose randa nepatirtus savo gyvenime vaizdus, jausmus, ?domi? aplink?, princ? ir karali? gyvenimus.. Tetul? Ona, tikriausiai yra pati seniausia skaitytoja Zaras? rajone., o gal ir Lietuvoje…Skaito be akini?, turi visus dantis – niekada nebuvo pas dant? gydytoj?….  

   Susitikti su Ona Atko?i?naite, ir priimti auk? Labanoro bažny?ios atstatymui, ? Dusetas, liepos 9 dien? atvažiavo pats Saldutiškio, Kirdeiki? ir Labanoro parapij? administratorius, Labanoro bažny?ios  klebonas Jurgis Kazlauskas. Jam atiteko šis didžiausias, galb?t ir svarbiausias gyvenimo darbas – prikelti iš pelen? gaisro sunaikint? šventov? Darbas pareikalausiantis daug j?g? ir Dievo pagalbos.. Tetul? Ona paaukojo 16 000 lit?. Tai pasak klebono, pati didžiausia auka bažny?iai, gauta iš priva?i? aukotoj?. Klebonas atvež? senutei gražias atminimo dovanas – rožin?, Labanoro bažny?ios atstatymo medal?, pad?kos rašt?., pakviet? ? bažny?ios atidarymo iškilmes, kurios tur?t? ?vykti po met?. Dabar tetul?s Onos gyvenimas slenka maldoje, kalbant rožin?,  skaitant sen?sias maldaknyges, prisimenant sunki? ir skauži? praeit? ir laukiant susitikimo su Dievuliu Amžinajame gyvenime,  laukiant pirm?j? pamald? atstatytoje  Labanoro Šv?. Mergel?s Marijos Gimimo bažny?ioje. Ji tiki, kad Dievulis leis jai dar pagyventi iki šios reikšmingos dienos.

   Klebonui Jurgiui Kazlauskui patiko Duset? miestelis, kuriame jis lank?si pirm? kart?. Klebonas apsilank? ir Duset? Dail?s galerijoje,  apži?r?jo Duset? krašto dailinink? jubiliejin? parod?, iš Dail?s galerijos direktoriaus Alvydo Stausko gavo spalving? leidin? apie Duset? dail?s galerijos veikl? per 15 met?. Tik?kim?s, kad ši pirmoji Labanoro klebono pažintis su Dusetomis tikrai tur?s graž? t?sin?.

                                             Marija VARENBERGIEN?

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .