Atviras pokalbis su vietos veiklos grupėmis

2010-03-03 13:46

Pra?jusi? savait? Žem?s ?kio ministerijoje vyko LEADER metodo ?gyvendinimo koordinavimo grup?s (toliau – KG) pos?dis, here kuriame svarbiausias diskusij? klausimas buvo aptarti iš ?vairi? šalies rajon? gaut? kaimo bendruomeni?, thumb asociacij?, approved kit? asmen? skund? d?l ?vairi? vietos veiklos grupi? (VVG) veiklos aspekt? ir numatyti b?dus kilusioms problemoms spr?sti. Pos?dyje dalyvavo KG pirmininkas, žem?s ?kio viceministras Mindaugas Kuklierius, Žem?s ?kio ministerijos, Nacionalin?s mok?jimo agent?ros prie Ž?M atsakingi pareig?nai, Lietuvos savivaldybi? asociacijos ir VVG atstovai.

Viceministras M.Kuklierius, prad?damas pos?d?, pabr?ž?, kad pokalbis su VVG d?l joms reiškiam? kaimo bendruomeni? ar kit? organizacij? skund? nebus malonus, ta?iau b?tinas, norint užkirsti keli? ateityje galin?ioms kilti gilumin?ms problemoms. M.Kuklierius apgailestavo, kad ?sib?g?jant priemonei „Vietos pl?tros strategij? ?gyvendinimas” iškyla VVG ir galim? projekt? teik?j? diskriminavimo problem?, skundžiamasi netinkamu VVG valdybos, administracijos ir pirminink? elgesiu. Viceministras informavo, kad Žem?s ?kio ministerija (Ž?M) ir Nacionalin? mok?jimo agent?ra (NMA) gauna daug kaimo bendruomeni?, asociacij?, tautini? ir religini? mažum? organizacij?, kit? asmen? nusiskundim?, jog j? nepriima ? vietos veiklos grupes, su jais nebendrauja ir nebendradarbiauja, o savivaldybi? administracijos praneša, kad n?ra viešinami VVG steigimo ir veiklos dokumentai.

Viceministras taip pat primin?, jog ministerija ne kart? primygtinai rekomendavo VVG nerinkti administracijos ir politiniu lyderiu to paties asmens. Tiesa, pažym?jo M.Kuklierius, teis?s aktai, reglamentuojantys VVG steigim? ir veikl?, tai leidžia, ta?iau tokia situacija akivaizdžiai sukelia interes? konflikt? ir žmoni? nepasitik?jim?.

Informuota, kad konkre?i? nusiskundim? gauta ne iš vis? VVG, ta?iau, siekiant sustabdyti neigiamus reiškinius, b?tina kalb?tis jau dabar. „Ryšk?ja tendencija, kad vietos veiklos grup?s Lietuvoje dirba tarsi kokie uždari klubai, ta?iau nor??iau priminti, jog VVG priederm? – atstovauti jos teritorijoje veikian?ioms kaimo bendruomen?ms, socialiniams partneriams, vietos verslui ir valdžiai. Pagrindiniai VVG veiklos principai yra „iniciatyva iš apa?ios”, atvirumas naujoms id?joms ir inovacijoms, prieinamumas, nešališkumas, bendradarbiavimas ir partneryst?, atsakomyb? ir tai liudijantis viešumas bei skaidrumas”, – akcentavo viceministras.

Pasak viceministro, tikras nesusipratimas, kad dar iki šiol ne viena kaimo bendruomen? net nežino, kas yra VVG. Vietos veiklos grup?s privalo kiek ?manoma pla?iau ir kuo ?vairesniais b?dais (interneto svetain?se, seni?nijose, savivaldybi? administracijose, susitikim? metu ir kt.) viešinti VVG buvein?s adres?, informacij? teikian?i? asmen? ryšio duomenis, taip pat informuoti apie VVG narius bei valdybos sud?t?. Viešai turi b?ti skelbiami VVG ?statai ir vietos pl?tros strategija, jos ?gyvendinimo perspektyvos, nuolat atnaujinami rezultatai apie VVG priimamus sprendimus (pos?dži? protokolai, nutarimai ir kt.).

M.Kuklierius pabr?ž?, jog reikia tur?ti mintyje, kad VVG veikla visu 100 proc. yra finansuojama viešosiomis l?šomis, darbuotojams mokamas atlygis, jie turi visas b?tinas technines priemones ir kita. VVG sudarytos puikios s?lygos vykdyti savo misij? ir užtikrinti numatyt? veikl?. „N? viena kita asociacija, organizacija ar viešoji ne pelno siekianti ?staiga neturi toki? s?lyg?, kokios sudarytos VVG. Paramos suma vietos pl?tros strategijoms 2007-2013 m. rajonuose svyruoja nuo 4,3 iki 16 mln. Lt. N? vienam galimam paramos gav?jui n?ra ir nebuvo skiriamas toks d?mesys, derinant teis?s aktus, atsižvelgiant ? si?lymus, prašymus, kok? ministerija skyr? VVG, tad ir pareigas jos tur?t? vykdyti garbingai”, – ?sitikin?s viceministras.

VVG atstovai pažad?jo atsižvelgti ? ministerijos išsakyt? kritik?, taip pat pageidavo, kad su j? adresu gautais skundais b?t? supažindinami operatyviai. VVG atstovai sak? manantys, kad viešas problem? ?vardijimas, aiškus j? žinojimas pad?t? išvengti nesusipratim? ir leist? rasti greitesnius sprendimo b?dus. Atsakydami ? viceministro išsakytus priekaištus, VVG atstovai sak? nesuprantantys, kuo konkre?iai es? kaltinami, nes ? juos su skundais niekas nesikreipia, taigi ir problem?, pasak j?, n?ra.

Viceministras M.Kuklierius primin? susirinkusiems, kad ministerija jau ne vien? kart? žodžiu ir netgi raštu (ministerijos 2009-07-10 raštas Nr.2D-3859) yra priminusi atskiroms VVG ir VVG tinklui, kad savival? yra nepriimtina ir nebus toleruojama. Viceministras apgailestavo, kad draugiški pokalbiai ne visuomet duoda ger? rezultat?, tod?l ministerija ?m?si ir ateityje imsis tam tikr? veiksm? ryšk?jan?ioms negerov?ms sustabdyti.

M.Kuklierius informavo, kad jau patvirtinti ministro ?sakymai d?l privalomo VVG veiklos viešinimo (nevykdant šio ?pareigojimo numatyta sankcija) ir privalom? demokratini? rinkim? VVG valdymo organe. Viceministras atkreip? vis? VVG atstov? d?mes?, kad jeigu nebus rasta bendros kalbos, ministerija svarsto b?tinyb? numatyti ir tam tikras griežtesnes sankcijas. Planuojama atlikti patikras vietoje visuotini? susirinkim? bei projekt? atrankos komitet? pos?dži? metu. Toms VVG, d?l kuri? veiklos bus gauti argumentuoti ir pagr?sti nusiskundimai iš j? teritorijoje veikian?i? asmen?, numatoma sustabdyti paramos l?š? mok?jim? arba ir visiškai j? nemok?ti. Tais atvejais, kai gaunamas nusiskundimas VVG veikla, numatoma reikalauti iš vietos veiklos grupi? pateikti vis? (100 proc.) j? teritorijoje veikian?i? juridini? asmen? (ar bent jau kaimo bendruomeni?) VVG veiklos apib?dinimo, kuriuos VVG tur?s pateikti NMA, nor?dama atnaujinti paramos mok?jim?. Viceministras pabr?ž?, kad kraštutiniu atveju, jei visiškai nebus laikomasi prisiimt? ?sipareigojim?, sutartis su VVG gali b?ti nutraukiama, strategijai skirtos l?šos susigr?žinamos, taip sudarant galimyb? ?gyvendinti strategij? naujai susiformavusiai vietos veiklos grupei, kuri laikysis vis? nustatyt? princip?.

Viceministras pažym?jo, kad ministerija yra pasirengusi pad?ti VVG, esant poreikiui jas konsultuoti, o informacij? apie j? vykdom? veikl? viešinti Ž?M interneto svetain?je. Ministerija, prisid?dama prie VVG veiklos viešinimo, jau patvirtintas vietos pl?tros strategijas planuoja skelbti tinklalapyje www.leaderprograma.lt . Apibendrindamas susitikim? su VVG atstovais, viceministras M.Kuklierius sak? tik?s, jog šis atviras pokalbis bus naudingas, ir ministerijai neteks imtis kraštutini? priemoni? bausti VVG, kuri? svarbiausias siekis tur?t? b?ti r?pintis kaimo gerove ir jo ateitimi.

Žem?s ?kio ministerijos informacija

?

Jūs galite rašyti komentarą
  1. 2010-03-04 09:26 Teodora:

    Labai reikalingas pokalbis, nes VVG ir Zarasų rajone pradėjo bendrauti tik labai artimų rate nėra paviešinami protokolai, nutarimai rajono bendruomenes nežino apie išvykas į užsienį ir t.t.

  2. 2010-03-04 18:14 Joana:

    Iš Zarasų VVG už jokias valstybines lėšas niekas niekus nevažiavo, nes VVG tam neturi lėšų.
    Todėl prašom neskleisti neteisingos informacijos. O šiaip žinau gal 5 žmonės iš VVG kurie šiuo metu yra užsienyje.

Rašyti komentarą

. . . .