ATVIRAS LAIŠKAS ARBA KAI MANANTYS KITAIP „TAMPA“ VAGIMIS

2010-12-14 17:35

„Venk žmoni?, check kurie stengiasi sumenkinti tavo siekius. Menki žmon?s taip nuolat daro…“ – taip apie menkus žmon?s pasak? žinomas rašytojas Markas Tvenas. Ta?iau kaip pavadinti žmog?, rx kuris siekia sumenkinti ne vieno asmens, ta?iau daugelio žmoni? siek? gyventi gražesn?je, patogesn?je bei patrauklesn?je aplinkoje?

Viešojoje erdv?je pasirod? L. Raubiškien?s straipsnis, kuriame, m?s? nuomone, kuriamos s?sajos tarp Zaras? jaunimo grup?s išreiškusios savo nuomon? apie Zaraso ežero Didži?j? sal? ir tarp asmen? pasik?sinusi? ? min?tosios ponios daiktus. Atsakingai ir užtikrintai galime patikinti, kad nei šios, nei apskritai kokios kitos nusikalstamos veiklos nesame atlik?. B?tent d?l to – teis?saugos institucijas raginame kaip galima grei?iau ?vyk?, kurio metu buvo pasik?sinta ? gerbiamos ponios turt?, ištirti. O reikalui esant, siekdami apginti savo ger? vard?, sutiksime geranoriškai bei visokeriopai bendradarbiauti ir pad?ti teis?saugos institucijoms.

Iš ties?, daugiau nei šokiruoja tarybos nar?s poži?ris ? taiki? jaunimo grup?… Juk kiekvien? žod? turime apsvarstyti, j? pateikti atsakingai, ta?iau šiuo atveju, neturint joki? ?rodym?, nekalti žmon?s, m?s? nuomone, yra siejami su vagyst?mis, kaltinami mistini? vaizdo klip? k?rimu. Turime pasteb?ti, kad šiandien gyvename internetini? technologij? amžiuje ir esant norui pagal interneto protokolo adresus galima nesunkiai rasti internetin?je erdv?je publikuojamos video medžiagos autorius. Kyla nat?ralus klausimas – kod?l tai dar nepadaryta, kod?l taip vadinami „piar?ikai“ slepiami po paslapties šydu? Galb?t, nutuokiama, kad objektyviu b?du gauti atsakymai bus nepalank?s, ne tokie, koki? tik?tasi?

Netik?jome, kad nepriklausomoje Lietuvoje civilizuotai savo nuomon?, nors ir kitoki?, reiškiantys žmon?s gali b?ti lyginami su vagimis… Netik?jome ir tuo, kad žmon?s gali b?ti skirstomi ? susietus, praktiškai susietus, nesusietus su partijomis. Galime retoriškai paklausti – ne gi aplink nebematome daugiau nieko tik partijas, o ži?r?dami ? žmog? matome ne j?, jo darbus, poelgius ir siekius, o partij?? Groteskiška scena, primenanti baisius dvidešimtojo amžiaus ?vykius, kai žmogus tik d?l vienokios ar kitokios priklausomyb?mis (rasin?s, etnin?s ir t.t.), paži?r? gal?jo b?ti pasmerkiamas. Man?me jog laikai pasikeit?, jog galima dr?siai reikšti savo nuomon?… Dažnai sakoma, kad jaunas žmogus naivus, turb?t, tai vienas iš t? atvej?… Na bet d?kui Jums už pamok?, kad visgi reikia daryti taip, kaip „reikia“, o ne taip, kaip laisva valia manome esant tinkama.

Dvejojama ir m?s? rinkt? paraš? egzistavimu… Ta?iau juk jie, kartu su peticija, buvo pateikti Zaras? rajono savivaldyb?s tarybai. Kas jau kas, bet atsakingas tarybos narys su jais gal?jo laisvai ir netrukdomai susipažinti. Telieka tik sp?lioti kod?l taip padaryta nebuvo… Na bet tai ne b?da – juos galite rasti atitinkamo tarybos pos?džio byloje. Jei jau užsimin?te apie Jud? Iskariot?, tai tiesiog palink?sime, kad netekt? li?d?ti j? radus savose gretose.

Pabaigai nor?tume pasakyti, kad ateityje tik dar labiau stengsim?s d?l Zaras?, ?ia gyvenan?i? jaun? žmoni?, j? nor? ir j? l?kes?i?. Teks susitaikyti, kad m?s? m?stymas kitoks, negrindžiamas politini? partij?, piniginiais interesais, o m?s? tikslas – tokie Zarasai, kuriuose savo viet? rast?, gyvenimu ?ia b?t? patenkintas jaunas žmogus. Ateitis priklauso jaunimui, o mes j? kursime kitoki?, t. y. ateit? skirt? Žmogui, o ne partijai. Kitaip tariant – kursime toki? ateit?, kokios dabarties, b?dama ilgamete Zaras? rajono savivaldyb?s nare, nesugeb?jote sukurti J?s.

Pagarbiai,

Romas Dobrovolskis
Evaldas Dumbravas
Julija Goštautait? – Adomavi?ien?
Algirdas Misevi?ius
Martynas Veselis

„Kokia beprotyb? nuog?stauti, kad tavo garb? suterš tie, kurie patys neturi garb?s!“ (Lucius Annaeus Seneca)

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .