Atliekų surinkimo akcija – DALYVAUKIME!

2015-03-23 09:56

atliekosZaras? rajono savivaldyb?s administracija, more about gamintoj? ir importuotoj? asociacija ir Vš? „Elektronikos gamintoj? ir importuotoj? organizacija“ š. m. kovo 26 d. Zaras? rajono savivaldyb?je organizuoja gamini? atliek? surinkimo akcij?, physician kurios metu iš gyventoj? bei ?moni?, pilule ?staig? ir organizacij? bus renkamos gamini? atliekos.

Nemokamai bus surenkamos elektros ir elektronin?s ?rangos atliekos bei nešiojam?j? baterij? ir akumuliatori? atliekos.

Sumokant atliek? tur?tojui bus surenkamos: alyv? atliekos; vidaus degimo varikli? tepalo, kuro ir oro filtr? atliekos; automobili? hidraulini? (tepalini?) amortizatori? atliekos; automobilini? ir pramonini? akumuliatori? atliekos; eksploatuoti netinkamos transporto priemon?s.

Šiuo metu vyksta ?mon?ms, ?staigoms ir organizacijoms skirtas projektas „Mes r?šiuojam“, prie kurio vis dar galite prisijungti, rinkti taškus ir iškeisti juos ? prizus! Informacij?  apie projekt?, prizus, dalyvi? registracij? rasite www.mesrusiuojam.lt

?mon?, ?staiga ar organizacija bei ?mon?s, ?staigos ar organizacijos darbuotojai turintys aukš?iau min?t? atliek? prašome iki š.m. kovo 23 d. registruotis e-paštu atliekos@atc.lt arba tel. 8 5 206 09 01 ir bus susitarta d?l atliek? surinkimo laiko ir vietos.

Norintys priduoti savo nebenaudojam? automobil? arba pateikti informacij? apie kiemuose be prieži?ros paliktus nebenaudojamus automobilius ar nelegalius transporto priemoni? ardytojus, tur?t? rašyti e-paštu atliekos@gia.lt arba skambinti telefonu  8 600 900 30.

Zaras? rajono savivaldyb?s informacija

 

 

 

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .