Asmenybė, kuri įkvepia, pakylėja…

2010-05-17 14:57

Darbais ir r?pes?iais s?kuriuodamos dienos kartais padovanoja labai graži?, dosage smagi? akimirk?. Kiekvienas kraštas, viagra 60mg kiekvienas miestas ar miestelis didžiuojasi, gerbia ir myli savo kraštie?ius, vienaip ar kitaip garsinan?ius gimtin?.  Dusetiškiai didžiuojasi, kad garsaus kalbininko Kazimiero B?gos prad?t? keli? t?sia  profesorius Antanas Pakerys.

1958 metais nuskamb?j?s Duset? Kazimiero B?gos vidurin?je mokykloje Paskutinis skambutis tarp kit? abiturient? ? savarankišk? gyvenim? išleido ir Antan? Paker?. Pasirink?s lituanistines studijas, 1964 metais baig? Vilniaus pedagogin? institut? (dabar universitetas) ir vis? laik? jame dirba. VPU pra?jo visus šios aukštosios mokyklos hierarchijos laiptelius – nuo laboranto iki rektoriaus. (1993 – 2003 m. buvo išrinktas universiteto rektoriumi). A. Pakerys – žymiausias lietuvi? kalbos fonetikos ir akcentologijos specialistas, paraš?s daug kalbos praktini? patarim? vidurini? mokykl? mokytojams ir mokiniams, paskelb?s nemažai straipsni? pedagogin?je spaudoje.

Profesorius A. Pakerys visada laukiamas sve?ias ir m?s? gimnazijoje, dalyvauja renginiuose, konferencijoje, dalijasi lietuvi? kalbos naujov?mis su mokytojais ir mokiniais.

Geguž?s 14 dien? grupel? Duset? Kazimiero B?gos gimnazijos atstov? buvo pakviesti dalyvauti VPU kalbininko, profesoriaus Antano Pakerio garbingo 70 –ies met? jubiliejaus bei 50 darbo met? šiame universitete, švent?je. Šventin? aplinka, daug g?li?, švytin?ios šypsenos ir  puiki nuotaika lyd?jo visus, atvykusius pasveikinti šio iškilaus mokslininko, gars?jan?io erudicija, tolerancija, pagarba, darbštumu ir subtiliu humoro jausmu. Švent? ved? Lietuvi? kalbotyros katedros ved?ja, dekan? dr. Regina Rinkauskien? ir  profesor?  Vilija Salien?.

Kaip smagu buvo matyti buvusius d?stytojus: profesori? Vincent? Drotvin?, dr. docent?  Žanet? On? Markevi?ien?, prodekan? Dali? P?rien?, lektor?, fonetikos ir akcentologijos laboratorijos ved?j? Ver? Mauricait? ir kitus. Žym? profesori? sveikino  ir jau iš?j? ? užtarnaut? poils? d?stytojai: regis, visai nepasikeit?s  docentas Antanas Rasimavi?ius, visada energingas profesorius, literat?rologas, Lietuvos mokyklai pareng?s gaus? b?r?  pedagog?, Jonas Ryškus. Labai nuoširdžiai prisiminimais dalijosi profesor? habil. dr. Aldona Vaitiek?nien?, dr. docent? Petron?l? Bikul?ien? ir kiti. Po d?stytoj? senjor? sveikinimo pakiliai nuskamb?jo studento Justo, neatsitiktinai pasirinktos  dusetiškio poeto Antano Vienažindžio žodžiais, dainos.

Smagi? aplodisment? sulauk? ir m?s?, dusetiški?, sveikinimas. Ekrane keit?si Duset? vaizdai, gimnazijos bei  b?simo kalbininko, dar mokinio, nuotraukos, ?rašai dienyne, aukl?tojos, pranc?z? kalbos mokytojos A. ?ižien?s  palink?jimai, o nostalgišk? nuotaik? k?r? skambanti Vlado Bagdono daina „ Mano senai mokyklai“.  Artim?j? akyse blizg?jo ašaros, stebint šiuos  vaizdus.

Ši popiet? visiems suteik? daug ger? emocij?, galimyb? pab?ti, pabendrauti, atsiriboti nuo kasdieni? r?pes?i?, o mums, mokytojoms, suvirpino širdis prisiminus studentiškus laikus.

Vanda Normantien?,

Duset? Kazimiero B?gos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nuotrauka Aist?jos Krasnovait?s


Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai:

Rašyti komentarą

. . . .