Ar svarbūs viešieji ryšiai?

2012-02-01 19:41

Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s (VVG) sausio m?nes? organizuotame seminare , visit web ,Organizacijos vieš?j? ryši? k?rimas“ aktyviai dalyvavo ne tik VVG strategijos ?gyvendinim? administruojantys asmenys, try bet ir rajono bendruomeni? ir organizacij? atstovai.

Besirenkantiems seminaro dalyviams nuostab? k?l? seminaro lektor?s Lidijos Laurin?ikien?s sud?tos netradicin?s mokymo priemon?s: greipfruktai, juodi akiniai, viešbu?io skambutis, tuš?ias kvepal? buteliukas, razin? d?žut?, „Moment“ klijai, sm?lio laikrodis, siuv?jo metras, dekoratyvin?s rož?s ir daug kit?. Dar neprasid?jus seminarui puiki lektor?s nuotaika užkr?t? ir dalyvius.

Seminar? lektor? prad?jo supjaustydama pora greipfrukt?. Patalpoje pasklidus nuostabiam ši? vaisi? kvapui, buvo prad?tas seminaras. Pasirodo, anot lektor?s, greipfrukt? kvapas padeda koncentruoti d?mes?, kas lemia produktyv? susirinkusi?j? darb?.

Seminaro pradžioje buvo aptartos vieš?j? ryši? ištakos istorijos peripetijose bei j? reikalingumas ir naudojimas ši? dien? moderniame pasaulyje, taip pat aptarti vieš?j? ryši? modeliai, funkcijos, tikslai ir klasifikavimas.

Seminaras buvo naudingas tiek susirinkusiems kaimo bendruomenini? organizacij? atstovams, tiek   VVG strategij? administruojantiems darbuotojams. Juk ir vieniems, ir kitiems yra pakankamai svarbios bendravimo su žmon?mis peripetijos. Seminaro eigoje buvo aptariama ši? dien? vieš?j? ryši? samprata m?s? visuomen?je. Lektor? pateik? vieš?j? ryši? panaudojimo galimybes bei aktualijas dominan?ias šiandienin? žmog?. Seminaro metu, naudojant netradicines, vaizdingas mokymo priemones,  buvo pateikti  pavyzdžiai iš lektor?s darbo patirties, šeimos. Atkreiptas d?mesys, kaip svarbu kiekvienam iš m?s?, kad ?mon?s vadovas ar b?simasis darbdavys susidaryt? puiki? nuomon? apie darbuotoj?. Svarbu, kad žmon?s kasdien bendraujantys tiek su kolegomis, tiek su klientais tur?t? bent minimali? vieš?j? ryši? samprat?. Viešieji ryšiai reikalingi visur ir visiems:  kontaktus su kitais asmenimis turintys darbuotojai, prekybininkai, paslaug? teik?jai. Tai pravartu išmanyti kiekvienam žmogui, juk gyvename modernioje, pilnoje komunikacij? aplinkoje.

Baigiantis aštuoni? intensyvaus darbo valand? seminarui niekas neskub?jo skirstytis. Dalyviai aptarin?jo seminare gaut? žini? panaudojimo m?s? visuomen?je galimybes, j? tikslingumo ir aktualumo klausimus. Pasibaigus seminarui dalyviai buvo sužav?ti lektor?s geb?jimu perteikti turimas žinias, patirt? bei jos aktoriniais ir komunikaciniais gabumais.

Petras Kavolis,
A.Stulginskio universiteto magistrantas

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .