Apie mus rašo kaimynai iš Molėtų VVG

2016-06-21 11:17

IMG_20160602_111901Vasara – ne kli?tis mokytis. Svarbi tik motyvacija. Tuo ?sitikinome birželio m?n. 2 d. nuvykusios ? seminar? Zarasuose. Vykome paskatintos smalsumo ir noro sužinoti, cheapest kaip NVO ir kaimo bendruomen?s siekia finansinio savarankiškumo visoje Lietuvoje, cure pasigilinti ? užsienio patirt?. Zaras? savivaldyb?s VVG ?kurta asociacija „Bendruomeni? renginiai“ pakviet? mus ? paskait?, malady kuri? skait? Lina Gumbrevi?ien?, gerai visiems žinoma kaip Programos „Leader“ ir žemdirbi? mokymo metodikos centro direktor?. Kad Lina puiki mama, kompetentinga vadov?,  mes žinojome jau senokai, ta?iau, kad ji – išradinga ir ?taigi lektor?, pamat?me ketvirtadien?. Bendruomeni? finansinio savarankiškumo tema kalbama šiuo metu gana pla?iai ir ?vairiose auditorijose, bet taip šiltai, nuoširdžiai ir su dideliu išmanymu sud?tingus dalykus pateikti auditorijai geba ne visi… Nuolat degdamos savo VVG ir bendruomeni? su?jimuose bendruomeninio ir socialinio verslo tema, jau lyg ir pamiršome gilintis ? atrodo visai suprantamus dalykus. Seminare Lina dar kart? sugr?žino mus prie dokument?, privert? paanalizuoti savo situacij? bendruomen?se, sugr?žti prie strateginio dokumento, parengto 2014-2020 met? finansiniam laikotarpiui. O dar smagiau buvo ?sivertinti savo bendruomeni? praktik?, sužinoti apie zarasiški? ir uteniški? ?dirb? kuriant versl? bendruomen?je. Patirtis rodo, kad bendruomen?s vis giliau suvokia savo veikl?, ne tik kaip kult?rin?, bet ir kaip socialin? ir ekonomin?. Valstyb?je br?sta situacija, kai savivaldyb? nebus ekonomiškai paj?gi teikti kaimo žmogui vis? reikaling? paslaug? tokia apimtimi, kokia teikia dabar. Tad kaimo bendruomen?s turi stipr?ti ir mokytis veikti taip, kad kurt? reikalingas paslaugas savo bendruomen?je pa?ios. Labai svarbu susirasti veiklos partneri?, kurie pad?t? kurti bendruomenin? ar socialin? versl?. Kvie?iame visus paanalizuoti paskaitos skaidres ir pabandyti apm?styti bendruomen?se savo problemas ir galimybes. Skaidr?se yra lentel?s, leisian?ios bendruomen?ms ?sivertinti savo situacij?. Linkime malonaus skaitymo.

Mol?t? rajono vietos veiklos grup? „Keisdamiesi kei?iame“

 

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .