APIE FUTBOLĄ Utenos apskrityje

2010-06-02 20:15

Pavasariui vos prasid?jus Visagino miesto sporto komplekso sal?je vyko Utenos apskrities moter? mažojo futbolo pirmenyb?s. Turnyre susigr?m? penkios komandos iš ?vairi? miest? ir miesteli? – dvi Visagino komandos, stuff Ignalinos, Duset? bei J?žint? atstov?s.

Pirmoje dvikovoje susikov? Duset? bei Visagino antros komandos merginos. Vyko ?nirtinga kova, kuri? tik antrojo k?linio viduryje sav?ja linkme sugeb?jo pakreipti dusetišk?s. Jos ir iškovojo pergal? minimaliu rezultatu 1:0 prieš visaginietes. Antrajame ma?e j?gas sulygino Visagino pirmoji komanda bei J?žintai. Rezultatas Visaginas 1 – J?žintai 6:1. Rungtyn?se tarp Ignalinos bei Visagino pirmos komandos buvo daug ?nirtingos kovos. Ignaliniet?s pirmosiomis rungtyni? minut?mis steng?si ?mušti ?vart? savo varžov?ms. Ar nuovargis, ar nesusikaupimas trukd? visaginiet?ms žaisti. Jos pirmosios praleido ?vart?, bet tai tarsi pažadino jas iš miego ir šeiminink?s peln? šešis ?var?ius be atsako taip nubraukdamos varžovi? viltis atimti iš j? bent tašk? Visaginas 1 – Ignalina 6:1. Dusetos – J?žintai 12:0 šias rungtynes dusetišk?s prad?jo žymiai agresyviau nei pirm?sias. Vos prasid?jus rungtyn?ms buvo pasiektas pirmasis ?vartis. Tai tarsi „užved?“ dusetiškes, kurios v?liau peln? dar vienuolika ?var?i? be atsako taip išpl?šdamos nesunki? pergal? prieš J?žint? atstoves.
Visaginas 2 – Ignalina 1:0 Šis susitikimas pasižym?jo ypatingu kovingumu. Abi komandos buvo panašaus paj?gumo ir beveik visas rungtynes ekipos ?nirtingai gr?m?si, kad pasiekt? taip svarb? ?vart?. Galiausiai likus žaisti vos kelioms minut?ms Visagino antroji komanda pasiek? vienintel? ?vart?. Visaginas 2 – J?žintai 0:0 po pergal?s prieš Ignalinos futbolininkes visaginie?i? antroji komanda rungtynes prad?jo gana pakiliai ir nuolat grasino savo priešininki? vartams. J?žintišk?s atlaik? pirm?j? minu?i? spaudim? ir pa?ios k?r? progas pasiekti ?vart?. Deja, n? vienai komandai to padaryti nepavyko. Dusetos – Ignalina 6:0 šis ma?as buvo svarbus abiejoms ekipoms. Ankstesni? rungtyni? eiga palankiau klost?si dusetišk?ms ir tai joms dav? šiok? tok? psichologin? pranašum? prieš varžoves. Jos t? puikiai išnaudojo pirmosiomis minut?mis pelnydamos greit? ?vart?. V?liau ignaliniet?s buvo priverstos atkakliau atakuoti palikdamos daugiau vietos kontraatakoms, o tuo puikiai naudojosi Duset? atstov?s ?tvirtindamos savo pranašum?. Likus vos kelioms rungtyn?ms sužaisti susikov? abi visaginie?i? komandos. Pirmoji ekipa rungtynes prad?jo labiau atsipalaidavusi, o antrosios komandos žaid?jos troško ?kasti varžov?ms, tod?l peln? netik?t? ?vart?. V?liau favorit?s sugeb?jo rezultat? išlyginti, bet Visaginas 2 v?l persv?r? rezultat?. Galiausiai pirmosios komandos atstov?s susi?m? ir pelnydamos du ?var?ius be atsako švent? sunki? pergal? 3:2. J?žintai – Ignalina 2:3 autsaideri? m?šis – štai kaip gal?jome pavadinti šias rungtynes. Abi komandos gr?m?si d?l ketvirtosios vietos. J?žintai taip pat tur?jo teorini? galimybi? prasibrauti ir ? tre?i?j? viet?. ?vykiai aikšt?je puikiai atspind?jo rungtyni? svarb?. Pirmosios rungtynes sau naudinga linkme pakreip? ignaliniet?s pelnydamos du ?var?ius iš eil?s. J?žintišk?s n? nesiruoš? pasiduoti ir sugeb?jo sušvelninti rezultat?. Galiausiai po permainingos kovos d?l kiekvieno aikšt?s centimetro pergal? švent? Ignalinos atstov?s rezultatu 2:3. Visaginas 1 – Dusetos 2:1 šios rungtyn?s buvo tarsi turnyro finalas. Abi komandos buvo surinkusios po vienodai tašk?, tod?l šis ma?as tapo viso turnyro puošmena. Nuo pirm?j? rungtyni? minu?i? vyko nuožmi ir bekompromis? kova. Pirmosios ?siveržti ? priek? sugeb?jo visaginiet?s, bet Dusetišk?s netruko sugražinti pusiausvyros. Galiausiai antrajame k?linyje Visagino pirmoji komanda sugeb?jo dar kart? persverti rezultat? ir pergal?s iš rank? jau nebepaleido.

Po turnyro buvo apdovanojamos komandos bei ?teikiami individual?s prizai. Geriausia vartininke pripažinta Mamerta Ralyt? iš Duset?. Geriausia žaid?ja – Liucija Vaitukaityt? iš Duset?. Rezultatyviausia tapo Maša iš Visagino. Taip pat special?s prizai buvo ?teikti Gitai iš Visagino, Deimantei iš Ignalinos, Onai iš J?žint?.

Duset? futbolinink?s: Liucija Vaitukaityt?, Monika Krami?i?t?, Silvija Umarait?, Egl? Sinicait?, Mamerta Ralyt?, Almina Saibutyt? ir  j?  treneris

Futboliukas – Dusetos 2010

Taip jau nutiko, kad šiemet futboliuko varžybose žaid? tik patys vyriausieji moksleiviai, matyt labiausiai nor?jo. Užsiregistravo šešios komandos , bet žaisti panoro tik penkios. Žaid?m vieno rato sistema, t.y. visi su visais. Dirbtin?je mokyklos aikštel?je, padalintoje ? dvi dalis, vyko permainingos kovos. Visi nor?jo nugal?ti. Vieniems sek?si, o kitiems ne. Susumavus penki? kiekvienos komandos rungtyni? rezultatus paaišk?jo nugal?tojai – „Ne dream team“ komanda, kurioje žaid? Egl? Sinicait?, Aivaras Kuzma, Liudas Dicevi?ius ir Ernestas Šink?nas. Antroje vietoje „Total Kozlov“ su Silvija Umaraite, Povilu Vaitukai?iu ir Tomu Namajuška. Treti „Ponas visai paleido :D “ su Monika Krami?i?te, Karoliu Gražiu, Eivydu Gudoniu ir Karoliu Sinica. Asmeniniais prizais apdovanoti geriausi žaid?jai Liudas Dicevi?ius ir Povilas Vaitukaitis.

„Ežiogolas“ 2010

„Ežiogolas“ – tai respublikin?s Lietuvos seni?nij? mokykl? futbolo varžybos, kuriose privalu dalyvauti ir mergait?ms. Š?met pirm? kart? žaidyni? istorijoje vaikai rungtyniavo dviejose amžiaus grup?se. Tod?l  Zaras? rajone susib?r? (ar buvo suburtos) net dešimt komand?, po tris iš Duset? ir iš Zaras?, dvi iš Antazav?s ir po vien? iš Salako bei Turmanto. Po labai atkakli? rungtyni? maž?j? grup?je pirm?j? viet? iškovojo Duset? „Aini?“ komanda ir ?gijo teis? atstovauti Zaras? rajon? apskrityje. Antri – P.Širvio mokyklos „Fort?na“, treti – Zaras? „Santarv?s“ vaikai, privert? nusileisti Duset? „Aini? dubleri?“ futbolininkus. Vyresni?j? grup?je pergal? švent? Zaras? „?žuolo“ gimnazijos futbolininkai. Antri liko Duset? „Ainiai“, nors žaid? jie labai gražiai ir buvo verti pergal?s. Taip jau yra, kad kartais sporte lemia ir s?km?. Treti Turmanto moksleiviai , ketvirti Antazav?s futbolininkai.

Labai džiaugiuosi, kad pavyko surinkti tiek komand?. Taip surinkti, nes daugel? mokykl? aplankiau asmeniškai ir raginau mokytojus ir direktorius (vaik? raginti lyg ir nereikia) dalyvauti žaidyn?se. Jei kitais metais prisijungs Suviekas, Degu?iai ir gal net Lupenka, tai dalyvaus visos rajono mokyklos. Visko gali b?ti.

D?koju varžyb? teis?jams Virgiui Šakaliui, Vidui ?ekui ir seni?nui Sauliui K?bliui už  gražiai nupjaut? mokyklos stadiono žol?.

Rimas Vaitukaitis

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .