Apdovanoti reikšmingiausi žuvininkystės sektoriaus projektai

2015-12-10 21:32

030kŠalies žvejai ir j? bendruomen?s dr?siai juda ? priek? ir, and pasinaudodami ES l?šomis, more about ?gyvendina savo id?jas. Dviej? finansini? laikotarpi? sankirtoje Žem?s ?kio ministerija ?vardijo  ir apdovanojo ?domiausius bei reikšmingiausius 2007–2013 met? žuvininkyst?s sektoriaus – žuv? perdirbimo, akvakult?ros ?ki? pl?tros, žuvininkyst?s region? ir socialini? iniciatyv? projektus.

Žem?s ?kio viceministr? Lina Kujalyt?, sveikindama visus susirinkusiuosius ? baigiam?j? žuvininkyst?s sektoriaus apžvalgos seminar?, pasidžiaug? matomais realiais poky?iais – modernizuota gamybos baze, pagerinta produkt? ir paslaug? kokybe, sukurtomis naujomis darbo vietomis. Pasak Ž?M Žuvininkyst?s departamento direktor?s Agn?s Razmislavi?i?t?s-Palionien?s, sukurta net 11 žuvininkyst?s vietos veiklos grupi?  – tai viršijo visas optimistiškiausias prognozes.

Pradedant ?gyvendinti Lietuvos žuvininkyst?s sektoriaus 2007–2013 met? veiksm? program?, verslas tur?jo pasenusias technologijas, ribot? produkcijos asortiment?, rink? potencialas buvo nepakankamai išnaudotas, žmon?ms tr?ko bendruomeniškumo, socialini? iniciatyv?. Iš viso buvo gautos 399 paraiškos, iki š. m. rugs?jo 30 d. jau buvo išmok?ta beveik 57 mln. eur? paramos l?š? (89 proc. vis? l?š?). Populiariausios buvo akvakult?ros, žvejybos vidaus vandenyse, žuvininkyst?s  ir akvakult?ros produkt? perdirbimo ir gamybos priemon?s – joms skirta net 57 proc. vis? l?š?.

Naujosios Lietuvos žuvininkyst?s sektoriaus 2014–2020 met? veiksm? programos biudžetas žvejams ir j? bendruomen?ms žada b?ti dar dosnesnis: 22 programos priemon?ms bus skirta net 81,6 mln. eur?, o tai yra beveik 16 proc. daugiau nei 2007–2013 metais. Daugiausia l?š? – 35 proc. – numatyta skirti populiariajai akvakult?rai.

Tai, kad šis pelningas sektorius – ?empionas pritraukiant priva?ias l?šas, patraukliausias ir visoje ES, patvirtino Europos Komisijos atstovas Kurtas Vander Eeckenas, seminare apžvelg?s ES patirt? panaudojant Europos žuvininkyst?s fondo l?šas ir pasidalij?s ateities ?žvalgomis. „Pra?jusiu laikotarpiu parama koncentravosi ? gamybos paj?gum? didinim?, tod?l manome, kad ateityje reik?t? daugiau d?mesio skirti inovacijoms – naujiems gamybos metodams, žuv? sveikatos gerinimui ir kt.“, – sak? EK atstovas.

?gyta ES paramos ?sisavinimo, projekt? ?gyvendinimo patirtimi seminare pasidalijo Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup?s pirmininkas Arvydas Veikšra, Ignalinos rajono vietos veiklos grup?s pirminink? Ligita Smagurauskien?, žvej? ir perdirb?j? organizacij? atstovai, jau ?gyvendin? ne vien? šimt? projekt?. Pasak j?, patirtis ateina kartu su patyrimu, svarbiausia – nestokoti id?j? ir iniciatyv?, bendrauti ir bendradarbiauti.

Seminare buvo ne tik aptarti pra?j? ir b?simi Lietuvos žuvininkyst?s sektoriaus pl?tros etapai, bet ir pagerbti tie veikl?s žmon?s, kurie yra puikus pavyzdys, kaip sumaniai pasinaudojus ES fond? ir valstyb?s parama galima modernizuoti gamybos baz?, gerinti produkt? ir paslaug? kokyb?, pl?sti asortiment?, kurti naujas darbo vietas, imtis socialini? iniciatyv?.

Nominacij? ,,Pažangios žuvies perdirbimo technologijos“ laim?jo G. Kanaševi?iaus personalin? ?mon? „Des?“ (projektas ,,Vakuumin?s pakavimo linijos su terminiu indelio formavimu diegimas G. Kanaševi?iaus personalin?je ?mon?je „Des?“), nominacij? „Modernus akvakult?ros ?kis“ – UAB “jFish” (projektas „Afrikinio šamo auginimas nuo mailiaus iki prekin?s produkcijos, panaudojant uždar? recirkuliacini? sistem? (URS) technologijas ir atsinaujinan?ius energijos šaltinius“), nominacij? „Sumanus verslas ?gyvendinant žuvininkyst?s region? vietos pl?tros projekt?“ – UAB „Vasaknos“ (Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup?s projektas „Žuvies perdirbimo cecho ?k?rimas“), nominacij? „Socialin? iniciatyva ?gyvendinant žuvininkyst?s region? vietos pl?tros projekt?“ – Art?ras Abaravi?ius (Ignalinos žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup?s vietos projektas „Žvejo sapnas“ – pramogin?s žvejybos infrastrukt?ros suk?rimas Rimš?s miestelyje“).

„Tikiu, kad s?kminga J?s? patirtis ?kv?ps dr?sos kitiems ir naujajame laikotarpyje bus ?gyvendinta dar daugiau nauj?, s?kming? projekt?“, – spausdama rank? nugal?tojams sak? žem?s ?kio viceministr? Lina Kujalyt?.

 

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .