Antazavės seniūnaičiai

2010-03-16 14:05

2009-01-29 d. Zaras? rajono tarybos sprendimu Nr.T-7 Antazav?s seni?nijoje yra sudarytos 5 seni?naitijos:

1. Antazav?s pietin? seni?naitija – 245 gyventojai. Antazav?s kaimo gyventojai (kelio Antazav?-Dusetos, skirian?io gyvenviet?, sale pietin? dalis).

2. Antazav?s šiaurin? seni?naitija – 243 gyventojai. Antazav?s (kelio Antazav?-Dusetos, patient skirian?io gyvenviet?, šiaurin? dalis), Baku?i?, Butiški?, Dervini?, Daržinink?, Ivoniški?, Lygalauki?, Latviški?, Marimanto, Navik?, Paivoniškio,  Paveis?j?,  Pazirnajo, Salini?, Sviliški? ir Zirnaj? kaim? gyventojai.

3. Kumpuoli? seni?naitija – 128 gyventojai.  Alkaukos, Biržiniškio, Bug?, Bug? Šilelio,  Gegužiškio, Joniškio,  Kukariškio, Kumpuoli?, Maniuliški?, Margavoni?,  Pali?ni?, Pamilgedži?, ir  Pailgi? kaim? gyventojai.

4. Rok?n? seni?naitija – 173 gyventojai.   Demb?, Dumblyn?s, Gip?n?, Ilgašilio, Joneikiški?, Meletiški?, Pakeri?,  Pazaduoj?s,   Paka?in?s, Pasart?s, Rok?n?, Šlait?, Velikuški? ir Zaduojos kaim? gyventojai.

5.  Šniukšt?  seni?naitija – 301 gyventojas.   Astrau?iznos,  ?i?iri?,  Degutiški?, Duburai?io II, Dunduliškio, Did?jos, Palies?s, Šniukšt?, V?dari?  ir Volungi?  kaim? gyventojai.

2009 met? geguž?s – birželio m?nesiais buvo renkami Antazav?s seni?nijos gyvenamosios vietov?s bendruomen?s atstovai – seni?nai?iai. Antazav?s pietin?s seni?naitijos seni?naite išrinkta Antazav?s J. Gruodžio vidurin?s mokyklos direktor? Aldona Svidinskien?, Antazav?s šiaurin?s seni?naitijos seni?nai?iu išrinktas Zaras? PSPC Antazav?s bendruomen?s slaugytojas Leonas Ivanauskas, Kumpuoli? seni?naitijos seni?nai?iu išrinktas ?kininkas Petras Pupeikis, Rok?n? seni?naitijos seni?nai?iu išrinktas ?kininkas Stasys Tum?nas, Šniukšt? seni?naitijos seni?naite išrinkta Šniukšt? kaimo kart? bendrijos pirminink? Daiva Zakšauskien?.

Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai: ,

Rašyti komentarą

. . . .