Antazavės kultūros ir sporto festivalis

2011-08-19 11:53

Paskutin? liepos savaitgal? vyko 16-asis Antazav?s kaimo  festivalis.      Penktadienio pavakar? po darb? antazaviškiai ir sve?iai rinkosi ? sen?j? mokyklos stadion?. Susirinkusieji l?kuriavo, information pills laukdami renginio pradžios. Ir štai svarbus akcentas:  riaumodamas atried?jo “zaporožietis”, viagra sale   tap?s festivalio simboliu.  Iš jo išlip? seni?nas su bendruomen?s pirmininke skelb? švent?s atidarym?. Prasid?jo saviveiklinink? koncertas. Festivalio dalyvius sveikino Zaras? rajono meras Arnoldas Abramavi?ius. Dalyvavo sve?iai iš Kriaun? (Rokiškio raj.) bei Dubnos (Latvija), Zaras? kult?ros r?m? kapela, vadovaujama G. Vaitkevi?iaus, Zaras? jaunimo centro mergin? šoki? grup?, Šniukšt? moter? ansamblis ir, žinoma, Antazav?s kapela, jaunimo folkloro ansamblis „Ramtat?ris“ bei Antazav?s mergin? muzikinis ansamblis „Judantys laiptai“. Švent? ved? Antazav?s kult?ros nam? direktorius Gytis Gruzdas ir Antazav?s kapelos vadov? Dalia Deinien?. Kiekvienais metais ? Antazav?s festival? atvyksta savo t?višk?je vasarojantis garbus sve?ias, Zaras? rajono garb?s pilietis, kompozitorius ir dirigentas Lionginas Abarius. Dainos, kurias atliko maestro, pritariant Antazav?s kapelos vadovei D. Deinienei, tik dar kart? ?rod?, kad gerbiamam sve?iui yra be galo malonu atvykti ? gimt?j? krašt? ir pabendrauti su antazaviškiais.

Ankst? šeštadienio ryt? prasid?jo sporto varžybos. Pirmieji jose startavo komandini? žvej? varžyb? dalyviai: jau nuo 6 val. 30 min. ryto, prie Zalvio ežero rikiuojami teis?jo Povilo Mieliausko, laim?ti šioje rungtyje reng?si Antazav?s I, Antazav?s II, Daržinink?, Did?jos, Imbrado, Kriaun? (Rokiškio rajonas), vaik? globos nam? bendruomeni? komandos.Varžybose s?km? lyd?jo Zaras? rajono komandas: per tris valandas burtais paskirtame sektoriuje 2,7 kg žuvies pagavo Imbrado komanda ir už?m? pirm?j?, Daržinink? – ant?j?, o Antazav?s II – tre?i?j? vietas.
Tuo pat metu, kai buvo varžomasi d?l geriausios žvej? komandos vardo, individualios varžybos d?l nugal?toj? vard? vyko ir ant Zalvio ežero kranto, ir  vandenyje – ?ia savo pasiekimus demonstravo šauliai, smigio, plaukimo ir šaški? m?g?jai. Šaudymo rungties teis?jo Viduko Merkio taikliausiu šauliu suaugusi?j? grup?je buvo paskelbtas 41 tašk? iš 50 galim? surink?s Mantas Zakšauskas, antras Ramutis Ulevi?ius, tre?ias Povilas Mieliauskas, o šioje rungtyje rungtyniavusi? dalyvi? iki 16 met? grup?je pirma Salvija Ulevi?i?t?, antras Paulius Galvonas, tre?iasErnestas Ulevi?ius. Geriausiai smig? m?tyti sek?si Sauliui Galvonui, o plaukti: vyr? grup?je Mantui Matuliui, moter? – Renatai ?ižaitei. Šaški? varžybose vyr? grup?je  pirmosios vietos nugal?tojas Valentinas Lašas, antr?j? s?nus Darius Galvonas ir tre?i?j? t?vas Juozas Galvonas.
Vidurdien? varžyb? aistros jau vir? vaik? globos nam? stadione – ?ia ?nirtingoje kovoje geriausi? vardus aiškinosi krepšinio varžyb? dalyviai. Kovos b?ta – po jos pergale džiaug?si Did?jos komanda, antrais lik? Antazav?s I ir tre?iais Antazav?s II komand? nariai.
15 valand? festivalyje startavo b?gimo estafet?s dalyviai: joje jau ne pirmus metus iš eil?s s?km? lyd?jo sve?ius – Vidiški? (Ignalinos rajonas) b?gikus, kurie antrais paliko, Antazav?s I, o tre?iais Imbrado komand? moteris ir vyrus.

?ia pat, prie krepšinio aikštel?s, vyko vyr? rank? lenkimo rungtis, kurioje stipriausias pripažintas Tomas Kachanka, antras – Marius Semionovas, tre?ias – Irmantas Šileikis. Rank? stiprum? išband? ir moterys. Rungtis s?kmingiausia buvo Šar?nei Janut?naitei, antra liko Skaist? Merkyt? ir tre?ia – Gintar? Stackyt?. 24 kg giros rovime stipriausiu paskelbtas Stepas Andrejus, gir? išk?l?s net 189 kartus, antras rungtyje liko Art?ras Merkys, tre?ias – Alg?das Tervidavi?ius. Aiškinantis taikliausius festivalio sportini? varžyb? dalyvius buvo surengta baud? rungtis, tritaški? m?tymo varžybos, kuriose pirm?j? viet? už?m? Lukas Juodvalkis. Surengtose šeim? rungtyse nenugalima buvo “Pusbroli?” komanda, antra Davaini? šeima, tre?ia vieta dalijosi Streik? ir Šervinsk? šeimos.

Švent?je dalyvavo Zaras? šauli? kuopos šauliai. Jie išvir? skani? kareivišk? koš?, kuria vaišino sportininkus ir ži?rovus. Mažesniems dalyviams sureng? šaudymo iš pniaumatinio šautuvo varžybas. Šauli? dalyvavimas sudomino jaunim?. Kuopos vadas Algirdas Guogis tikisi, kad Antazav?je ?sikurs jaun?j? šauli? b?relis.
Galin?jimasis aiškinantis stipriausias ir ištvermingiausias komandas prat?stas 20 valand? senajame mokyklos stadione surengtose virv?s traukimo varžybose. Stebint dideliam ži?rov? ir sirgali? b?riui, j?g? nepagail?ta! Pirm? viet? šiose komandin?se varžybose iškovojo Antazav?s I, antr? – Kriaun? (Rokiškio rajonas) ir tre?i? Vidiški? (Ignalinos rajonas) komanda. Po šios rungties, kol dar neišsiskirst? ži?rovai, Audriaus Šervinsko iniciatyva surengtos kelmo metimo varžybos. Užsiregistravo apie 30 dalyvi?. Nugal?toju tapo Rytis Streikus, numet?s kelm? 7 metrus 36 cm., antras Dainius Repšys, tre?ias Romas Maciulevi?ius.
Daug švent?je b?ta sportini? rung?i?, paskelbta ne viena dešimtis nugal?toj? vard?, daug smagi? akimirk? patyr? ? švent? atvyk? ži?rovai bei sirgaliai. Atidžiai susumavus visus dienos sportinius rezultatus, buvo paskelbti komandin?s užskaitos pirmos vietos nugal?tojai – Antazav?s I, antros – Imbrado ir tre?ios – Vidiški? (Ignalinos rajonas) komandos. Visi rung?i? nugal?tojai apdovanoti medaliais, atminimo taur?mis, prizais. Koncertuojant Antazav?s kapelai prie scenos dar vyko statinait?s  laikymo varžybos, kuri? nugal?toju jau ne pirmus metus tapo Vytautas Elmonas.

Jau sutemus, liepsnojant laužui, jaunimas smagiai šoko diskotekoje. Švent?  paliko maloni? ?sp?dži?.

Švent? r?m?:

Generaliniai r?m?jai:

Zaras? kult?ros centras;

Lietuvos kaimo sporto ir kult?ros asociacija „Nemunas“.

R?m?jai:

V. Balien?s I ?, Viralda”;

V. ?erniauskien?s I ?;

UAB „Daivida“

UAB „Kep?j?l?“

AB „Rokiškio s?ris“

asociacija „Antazav?s bendruomen?s centras“;

Antazav?s bendruomen?s jaunimo klubas “Horizontas,”

Antazav?s Juozo Gruodžio vidurin? mokykla;

Antazav?s vaik? globos namai;

Antazav?s girininkija;

Zaras? sporto mokykla.

Zaras? šauli? kuopa

Padalinio vadovas Gytis Gruzdas

Varžyb? vyr. teis?jas Valentinas Mocevi?ius

Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai:

Rašyti komentarą

. . . .