Antalieptės kaimo bendruomenei vadovaus moterys

2012-04-03 06:35

Po penki? vadovavimo bendruomenei met?, more about Antaliept?s kaimo bendruomen?s pirmininkui Jonui Gediminui Puniui pareiškus apie atsistatydinam? iš pirmininko pareig?, visit web bendruomen?s valdyba š.m. kovo 25 dien? iniciavo visuotin? bendruomen?s nari? susirinkim?.

Iš anksto paskelbtoje visuotinio susirinkimo darbotvark?je pirmu klausimu buvo numatyti Antaliept?s kaimo bendruomen?s pirmininko rinkimai, information pills antruoju -  vieno valdybos nario rinkimai ir vieno revizin?s komisijos nario rinkimai.

Valdybos nar? Audrut? Saulien? informavo, kad po vasario 26 dien? ?vykusi? bendruomen?s valdybos ir revizin?s komisijos nari? rinkim?, gauti J.Punien?s, V.Bertašien?s, R.Savickien?s ir I.Kanapeckien?s prašymai d?l atleidimo iš bendruomen?s nari? ir 22 nauji prašymai d?l pri?mimo ? bendruomen?s narius, tame tarpe 10-ies jaunuoli? iki 25 met? amžiaus. Visus prašymus bendruomen?s valdyba patenkino. Antaliept?s kaimo bendruomen?je šiuo metu yra 74 nariai.

? pirmininko pareigas visuotinis susirinkimas pasi?l? keturias kandidat?ras: Rasuol? Puodži?nien?, Dari? Steponavi?i?, Irin? Zalubien? ir Olg? Raugien?. O. Raugien? ir R. Puodži?nien? atsisak? dalyvauti bendruomen?s pirmininko rinkimuose. Atviru balsavimu, surinkusi 40 bals? (iš 44) Antaliept?s kaimo bendruomen?s pirmininke išrinkta Irina Zalubien?. Darius Steponavi?ius išrinktas valdybos nariu. Rasuol? Puodži?nien?, pirminink?s si?lymu, susirinkimas paskyr? pirminink?s pavaduotoja. Renatai Savickienei patik?tos revizijos komisijos nar?s pareigos.

Bendruomen?s nariai sveikindami naujai išrinkt? pirminink? link?jo telkti bendruomen? aktyviai veiklai ir garsinti Antaliept?s vard? tik gerais darbais bei sumanymais. Bendruomen?s nariai tiki, kad Irinai Zalubienei ši? nelengv? užduot? pavyks ?gyvendinti. Pirmiausia, ji motina, išauginusi 5 vaikus. B?dama ne tik veikli ?kinink?, bet ir pareiginga laiškaneš?, nevengia visuomenin?s ir bendruomenin?s veiklos. Niekada n?ra atsisakiusi pagelb?ti bendruomenei ?vairiuose darbuose, kaimo švent?se, rajono renginiuose. Ji antrai kadencijai išrinkta seni?naite, dalyvauja Zaras? gyv?n? globos draugijos ir Purvyn?s – Narš?n? kaim? bendruomen?s veikloje, tod?l dažnas jai pavydi energijos bei noro veikti žmoni? labui. Kaip ?kinink?, pirminink? yra dalyvavusi ?gyvendinant ne vien? ?kio modernizavimo projekt?, pakankamai ragavusi organizacinio darbo.

Susirinkime pasidžiaugta, kad pagaliau baigta, nuo 2011 met? gruodžio m?nesio užsit?susi bendruomen?s valdymo organ? rinkim? proced?ra. Priimti nauji nariai, išrinkta bendruomen?s pirminink? bei bendruomen?s valdyba iš 7 nari?: I.Zalubien?s (pirminink?s), R.Deksnien?s, R.Kuzmos, A.Saulien?s, V.Kibirkš?io, O.Raugien?s ir D.Steponavi?iaus. Išrinkta revizijos komisija iš 3 nari?: R.?iegien?s, A.Popovo ir R.Savickien?s.

Tikim?s, kad naujai išrinkta pirminink?, nauja bendruomen?s valdyba deramai atstovaus bendruomen?s interesams, o bendruomen?s nariai aktyviai dalyvaus bendruomenin?je veikloje. Bendruomen?s užsibr?žt? tiksl? galima siekti tik vieningu ir nuoširdžiu darbu.

Antaliept?s kaimo bendruomen?s valdyba

Jūs galite rašyti komentarą
  1. 2012-05-01 04:07 Vijay:

    Gerai, kad yra aktyvių žmonių kuoiurs vienija aukštesni tikslai ir idėjos. Gerai, kad randasi vis daugiau žmonių remiančių ir milijono monetų piramidės idėją. Šios akcijos vienas iš pagrindinių tikslų – pilietiškumas. Siekiama, kad tai būtų ne vieno, ar šiuo atveju dviejų iniciatorių rezultatas, o Lietuvos piliečių rezultatas. Ant kiek mūsų visuomenė yra pilietinė? Čia jai dar vienas išbandymas. Tuo siekiama pagarsinti Lietuvos vardą, bei Lietuvos valiutą pasaulyje.

Rašyti komentarą

. . . .