„Biblioteka yra Tavo“

2010-05-02 20:51

Kas yra biblioteka? Ar ji dar reikalinga, dosage ar kam r?pi? Bibliotekininkas, cialis 40mg ar jis naudingas? Apie bibliotek? prirašyta begal?s. Ji apib?dinta enciklopedijose, žinynuose, žodynuose. Pasak vien?, biblioteka – tai laiko vartai, tai pasaulis, pasiekiamas ranka, žmonijos išminties namai, m?s? šventov?, kult?ros židin?lis, susib?rim? vieta. Pasak kit?, – nauj? technologij?, informacini? technologij? pl?tros, švietimo centras. Pasitaiko ir taip manan?i?: tai knygos ir lentynos, ir bibliotekininkas su skaitytoju tarp j?. Ir vieni, ir kiti yra teis?s. Bibliotekos gyvuoja radikalaus savo paskirties perm?stymo, funkcij? pasikeitimo, savo nišos ieškojimo visuomen?je nustatymo laikme?iu.Nors bibliotekos misija po truput? kinta, bet pagrindin? – kurti skaitan?i? visuomen? – išlieka. Bibliotek? savait?s metu netilo šurmulys ir Duset? K.B?gos bibliotekoje: surengta kompiuterini? piešini? paroda – pristatymas „Knyga ir biblioteka m?s? gyvenime“. Informatikos mokytojos Aldonos Žiliukien?s paskatinti mokiniai pieš? piešin?lius vaizduodami knygos viršelius, kompiuterius.Ži?rovai rinko geriausius piešin?lius.Buvo skirtos trys vietos penktok?ms Kornelijai Pupeikyt?i. Kamil?i Matiukaitei.ir Ievai Lpienytei. Mažuosius skaitytojus džiugino Zaras? VB l?li? teatras. Bibliotekos darbuotojos vaidino spektakl? „Kiškio trobel?“ir „Zuikelio Daina“. Dainai žodžius k?r? Maryt? Baranauskien?. Neišdildom? ?sp?d? gausiai susirinkusiems mažiesiems bibliotekos lankytojams paliko pagrindiniai veik?jai – zuikis, lap?, vilkas, meška ir šuo. Kaip ir visose pasakose, taip ir šioje, viskas baig?si laimingai. Taip pat vyko knyg? paroda „Biblioteka atviros durys ? žini? pasaul?“, mokymai „Informacijos technologijos ir žini? geb?jimai“, akcija – „Perskaitei nauj? knyg? – padovanok bibliotekai“

Greta Kibirkštyt? ir Karolina Dapkut? Nuotr. Vandos Stepanavi?ien?s

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .