3 mln. litų Valstybės parama kaimo bendruomenių ir jų asociacijų projektams

2014-04-02 19:32

pinigaiNuo š. m. kovo 28 d. iki geguž?s 2 d. kaimo bendruomen?s ir j? asociacijos kvie?iamos teikti paramos paraiškas pagal Paramos kaimo bendruomeni? ir j? asociacij? veiklai teikimo taisykles.

 

Žem?s ?kio ministras, price siekdamas skatinti kaimo bendruomeni? ir kaimo bendruomeni? asociacij? veikl?, viagra 100mg 2014 m. kovo 26 d. ?sakymu Nr. 3D-168 patvirtino Paramos kaimo bendruomeni? ir j? asociacij? veiklai teikimo taisykles, side effects kuriomis nustatomos paramos kaimo bendruomeni? ir j? asociacij? veiklai teikimo iš valstyb?s biudžeto l?š? s?lygos ir tvarka. Paramos tikslas – teikti finansin? param? kaimo bendruomeni? ir j? asociacij? projektams, kurie rengiami kaimo gyventoj? iniciatyvoms skatinti ir viešiesiems poreikiams tenkinti. Parama skiriama iš valstyb?s biudžeto l?š?.

 

Kaimo bendruomen?s, siekian?ios ?gyvendinti kaimo bendruomen?s verslumo projektus bei projektus, susijusius su kaimo vietov?je esan?i? vieš?j? erdvi? sutvarkymu ir prieži?ra, pritaikant jas kaimo gyventoj? poreikiams, gal?s gauti ne ne daugiau kaip 25 000 lit?. Bendruomen?s materialin?s technin?s baz?s suk?rimui ir (arba) stiprinimui numatyta 10 000 lit? parama. B?tina s?lyga – kaimo bendruomen? turi tur?ti ne mažiau kaip 15 nari?.

 

Pareišk?ju gal?s b?ti ir kaimo bendruomeni? asociacija, siekianti ?gyvendinti projekt?, susijus? su asociacijos materialin?s technin?s baz?s suk?rimu ir (arba) stiprinimu.

 

Valstyb?s biudžeto l?šomis bus kompensuojama iki 90 proc. tinkam? finansuoti projekto išlaid?, 10 proc. – reik?s finansuoti nuosavos paramos gav?jo l?šomis.

 

Viešojo pob?džio projektas, susij?s su kaimo vietov?s gyventoj? interes? tenkinimu, turi b?ti ?gyvendinamas pareišk?jo atstovaujamoje teritorijoje, o projekto ?gyvendinimo metu ir jo kontrol?s laikotarpiu (t.y. 5 metus nuo paramos sutarties pasirašymo) ?gyt? turt? pareišk?jas tur?s valdyti, naudoti bei juo disponuoti pats, neperleidžiant ši? teisi? kitiems asmenims. Nekilnojamasis turtas, t.y. pastatai ir žem?, kuriam remontuoti, ?rengti ar tvarkyti prašoma paramos, turi b?ti valdomas teis?tais pagrindais ne trumpesn? kaip 6 met? laikotarp? nuo paramos paraiškos ?registravimo datos. Pareišk?jas turi b?ti registruotas Juridini? asmen? registre ne trumpiau kaip prieš vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo ?registravimo datos bei turi patvirtinti, kad per paskutinius vienerius kalendorinius metus nuo paraišk? teikimo paskelbimo dienos iš valstyb?s biudžeto nebuvo gav?s l?š? projektui ?gyvendinti.

 

Viena iš naujovi? – bendruomen? kartu su paramos paraiška tur?s pateikti savo rajone veikian?ios vietos veiklos grup?s (VVG) rašt?, kuriuo b?t? patvirtinta, kad projekte numatytos veiklos nebuvo finansuojamos ir n?ra numatytos finansuoti iš VVG ?gyvendinamos vietos pl?tros strategijos l?š?.

 

Tinkamos finansuoti bus laikomos projekto išlaidos, kurios patirtos nuo sprendimo skirti param? pri?mimo dienos.

 

Pagal veiklos srit? – kaimo vietov?je esan?i? vieš?j? erdvi? sutvarkymas ir prieži?ra, pritaikant jas kaimo gyventoj? poreikiams, tinkamos išlaidos, susijusios su statybos darb?, preki? ir paslaug?, susijusi? su vieš?j? erdvi? (išskyrus pastatus) tvarkymu ir pritaikymu kaimo gyventoj? poreikiams, pirkimu; ?rengini?, ?ranki?, mechanizm? nuoma; ?rengini?, ?ranki?, mechanizm? pirkimas, jei projekte numatyta vykdyti vieš?j? erdvi? prieži?r? (bendra kompensuojam? ?sigijimo išlaid? suma iki 3 000 Lt.); projekto veiklos viešinimas (kompensuojama iki 200 Lt).

 

Pagal veiklos srit? – kaimo bendruomen?s verslumo projekt?, tenkinan?i? kaimo bendruomen?s poreikius, ?gyvendinimas, tinkamos išlaidos yra ?rangos ir technologini? ?rengim? ?sigijimas ir parengimas naudoti; statybini? medžiag? ?sigijimas; statybos darb? pirkimas (kompensuojama iki 50 proc. projekto tinkam? finansuoti išlaid?); projekto veiklos viešinimas (kompensuojama iki 200 Lt).

 

Pagal veiklos srit? – kaimo bendruomen?s ir (arba) kaimo bendruomeni? asociacijos materialin?s technin?s baz?s suk?rimas ir (arba) stiprinimas, tinkamomis išlaidomis pripaž?stama kompiuterin?s ?rangos, programin?s ?rangos, spausdintuvo ?sigijimas, multimedijos projektoriaus, ?skaitant ekran?, ?sigijimas (kompensuojama iki 2 500 Lt.), daugiafunkcinio spausdintuvo ?sigijimas (kompensuojama iki 1 000 Lt.), rengini? ?garsinimo ?rangos (dviej? mikrofon?, dviej? garso kolon?li?, daugiafunkcio muzikinio pulto, stiprintuvo) ?sigijimas (kompensuojama iki 3 000 Lt.), biuro bald? ?sigijimas, projekte numatyto ?sigyti ilgalaikio turto apsaugos priemoni? (apsaugini? žaliuzi?, grot?, apsaugin?s signalizacijos) ?sigijimas, montavimas, projekto veiklos viešinimas (kompensuojama iki 200 Lt.), saviveiklos kolektyv? scenini? drabuži? ?sigijimas (kompensuojama iki 1200 Lt).

 

Pareišk?jai, norintys gauti param?, paraiškas pateikia Programos ,,Leader” ir žemdirbi? mokymo metodikos centrui (Universiteto g. 8A, LT-53341 Akademija, Kauno r.).

 

Paramos paraiškos forma, taisykl?s ir kiti dokumentai skelbiami Žem?s ?kio ministerijos interneto svetain?je www.zum.lt (skiltyje ,,Kaimo pl?tra” nuorodoje ,,Valstyb?s parama bendruomen?ms“). Informacij? taip pat galima rasti Programos ,,Leader” ir žemdirbi? mokymo metodikos centro interneto svetain?je www.zmmc.lt.

 

Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s informacija

 

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .