„Tvarios žuvininkystės regionų plėtros“ priemonės bus įgyvendinamos ir Zarasuose

2010-11-16 17:24

Kaimynini? šali?, no rx esan?i? aplink Baltijos j?r?, medications geroji patirtis ir projekt? pavyzdžiai, information pills ?gyvendinant žuvininkyst?s sektoriaus 2007–2013 met? veiksm? programos ketvirtosios prioritetin?s krypties „Tvari žuvininkyst?s region? pl?tra“ vietos pl?tros strategijas, neseniai pristatyti Lietuvoje (Palangoje) vykusioje tarptautin?je konferencijoje „Žuvininkyst?s region? vietos pl?tros strategij? ?gyvendinimo patirtis“.

Administruojan?ioms institucijoms, žuvininkyst?s region? vietos veiklos grup?ms (ŽRVVG), nacionaliniams tinklams ir ŽRVVG atstovams surengtame renginyje taip pat diskutuota ir apie galimybes Lietuvos ŽRVVG užmegzti kontaktus su kit? šali? ŽRVVG bei taip apsikeisti bendradarbiavimo id?jomis.

Konferencijoje dalyvavo Europos Komisijos ?steigto pagalbos padalinio FARNET (ES žuvininkyst?s tinklas) atstov? (Belgija), Lietuvos, Suomijos, Latvijos, Estijos, Danijos, Švedijos ŽRVVG atstovai, taip pat Lietuvos, Latvijos ir Estijos žem?s ?kio ministerij? atstovai, kuruojantys ketvirtosios prioritetin?s krypties „Tvari žuvininkyst?s region? pl?tra“ ?gyvendinim? bei trij? Baltijos valstybi? ŽRVVG tinkl? atstovai.

Konferencijos metu FARNET atstov? U. Budzich-Szukala paaiškino ketvirtosios prioritetin?s krypties „Tvari žuvininkyst?s region? pl?tra“ ?gyvendinimo princip? ir pristat? situacij? Europoje, supažindino su FARNET pagalbos padalinio funkcijomis ir veiklos gair?mis.

Žem?s ?kio ministerijos Žuvininkyst?s departamento Europos S?jungos paramos skyriaus vyr. specialist? Simona Utarait? pristat? Lietuvos žuvininkyst?s sektoriaus 2007-2013 met? veiksm? programos aptariamos krypties aktualijas Lietuvoje, apžvelgiant ? Europos žuvininkyst?s fondo prioritetines kryptis, j? tikslus ir uždavinius, fondo l?š? pasiskirstym? tarp šios krypties priemoni?, taip pat apžvelg? ŽRVVG vietos pl?tros strategij? ?gyvendinimo situacij?.

Ger?j? patirt? ir projekt? pavyzdžius, kurie yra pl?tojami ?gyvendinant min?tos krypties vietos pl?tros strategijas Europoje, tarptautinio bendradarbiavimo gaires bei galimybes pristat? sve?iai iš Danijos, Švedijos, Suomijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos. ŽRVVG nacionalini? tinkl? veikl? pristat? ši? tinkl? atstovai iš Baltijos valstybi?.

Konferencijos darbo grupi? metu buvo analizuojami praneš?j? pristatyti vietos projekt? pavyzdžiai, dalyviams sudaryta galimyb? modeliuoti vietos projekt? pl?tojim? panaudojant ŽRVVG regiono vietov?s išteklius.

Konferencijoje dalyvav? Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup?s pirmininkas Arvydas Veikšra, tarybos nariai Nijol? Šukštulien? bei Vytautas Mickevi?ius darbo grup?s metu pristat? galimas vietos projekt? veiklos kryptis regioniniu poži?riu, pritaikant vietos infrastrukt?r? bei išteklius. Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup?s strategijoje, kuri šiuo metu pateikta vertinimui Nacionalinei mok?jim? agent?rai, numatytos    priemon?s nuo mažos apimties žuvininkyst?s ir turizmo infrastrukt?ros vystymo, ekologinio turizmo, etnografin?s žvejybos, amat? vystymo iki negatyvaus poveikio aplinkai mažinimo ir visuomenin?s žuvisaugos sistemos tobulinimo. Planuojama, kad parengta Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup?s strategija bus prad?ta ?gyvendinti kit? met? birželio m?nes?.

Lietuvos ŽRVVG atstovams ši tarptautin? konferencija buvo puiki galimyb? perimti užsienio šali? ger?j? patirt? ?gyvendinant ketvirt?j? prioritetin? krypt?, užmegzti bendradarbiavimo kontakt? ir apsikeisti vietos projekt? id?jomis su užsienio šali? ŽRVVG.

Parengta pagal Žem?s ?kio ministerijos informacij?

www.zum.lt

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .