„Socialinės virtuvės“ suka į šiaurę

2010-09-18 12:09

Rugpj??io 21 d. prad?jusios kelion? po Lietuv? Širvintose, clinic Socialin?s virtuv?s suka ? šiaur? ir jau rugs?jo 19 dien? šis novatoriškas socialinis projektas, physician padedant Nacionaliniam socialin?s integracijos institutui, visai dienai ?sikurs Zarasuose esan?ioje S?li? aikšt?je. Zaras? miesto gyventojai ir miesto sve?iai nuo pat 9.30 iki 20.00 valandos tur?s puiki? galimyb? nemokamai išbandyti septynis pilietiškum?, tolerancij? ir savitarpio pagalb? ugdan?ius metodus.

„Socialini? virtuvi?“ metu vyks ir „Gyvoji biblioteka“ – metodas, griaunantis stereotipus. „Gyvosios bibliotekos“ knygos – tai žmon?s, visuomen?je patiriantys diskriminacij? ir išankstines nuostatas. Skaitymo procesas – tai „knygos“ ir skaitytojo pokalbis, kurio rezultatas – sugriauti stereotipai apie socialiniais mitais apipint? žmoni? grup?. Tai metodas, ugdantis tolerancij? ir supratim?.

„Nepatogus kinas“ – pla?iai žinomas metodas visoje Lietuvoje. „Nepatogus kinas“ Zaras? miessto gyventojus kvies ? du kino seansus, kuriuose bus rodomi filmai, palie?iantys „nepatogias“ socialines problemas. Po seans? kviesime padiskutuoti ir aptarti filme iškeltas problemas, pabandyti ?siklausyti ? kitok? poži?r?, suprasti kit? žmog?. Diskusijai kvies ir j? moderuos žmogaus teisi? ekspert? iš Lietuvos žmogaus teisi? centro.

Taip pat vyks mokymai „Neformalus ugdymas ir žmogaus teis?s“. J? metu patyr? žmogaus teisi? šviet?jai pristatys metodikas, skirtas ugdyti žmogaus teisi? supratim? per netradicinius metodus – neformal?j? ugdym?. Bus pristatyta „Visi skirtingi – visi lyg?s“ metodika, „Kompasas“ ir kitos metodin?s priemon?s. Mokym? tikslas – pristatyti neformal?j? žmogaus teisi? ugdym?, užtikrinti jo naudojim? nevyriausybin?se organizacijose, švietimo ?staigose bei kitur, apmokyti t? ?staig? ir organizacij? atstovus naudoti min?tas metodikas praktikoje. Šie mokymai ypa? aktual?s nevyriausybin?ms organizacijoms, aktyviems, k?rybingiems pedagogams.

Visi susidom?j? ir norintys dalyvauti šiame metode turi registruotis iki rugs?jo 15 dienos el. paštu jaunimocentras@zarasai.lt arba telefonu +37067207522. Registruojantis nurodyti: vard?, pavard?, organizacij? (jei tokia yra), kontaktinius duomenis. Dalyvi? skai?ius ribotas.

Be viso to bus organizuojama ir „Nevyriausybini? organizacij? mug?“, kurioje regionin?s, vietin?s bei nacionalin?s organizacijos pristatys savo veikl? visuomenei. Kontakt? mug?s tikslas – skatinti nevyriausybini? organizacij? aktyvum?, pritraukti daugiau savanori?, b?sim? partneri? bei pristatyti savo naujausi? projektin? ar visuomenin? veikl?. Šios mug?s metu savo organizacijos prisistatys laisva forma – tam, kad prisistatymas b?t? k?rybiškas ir patrauklus.

Visos susidom?jusios organizacijos, norin?ios dalyvauti kontakt? mug?je bei pristatyti save visuomenei, savanoriams ir partneriams, turi registruotis iki rugs?jo 15 d. el. paštu donatas@zmogui.lt. Registruojantis nurodyti: organizacijos pavadinim?, kontaktin? asmen?. Telefonas pasiteiravimui : +37067813212.

Nevyriausybini? organizacij? atstovus tur?t? sudominti seminaras „Nevyriausybini? organizacij? finansin?s galimyb?s“. Jo metu jie gal?s išgirsti, kaip ieškoti finansini? šaltini?, kaip išlaikyti nevyriausybin? organizacij?, kaip užtikrinti organizacijos veikl? t?stinum?, kaip gauti veikl? finansavim?, sužinos apie nacionalines ir tarptautines finansines galimybes.

Visi susidom?j? ir norintys dalyvauti šiame metode (ypa? nevyriausybini? organizacij? atstovai) turi registruotis iki rugs?jo 15 dienos el. paštu jaunimocetras@zarasai.lt arba telefonu +37067207522. Registruojantis nurodyti: vard?, pavard?, organizacij? (jei tokia yra), kontaktinius duomenis. Dalyvi? skai?ius ribotas. Visiems užsiregistravusiems iki rugs?jo 15 dienos bus atsi?sta detalesn? informacija.

Šio didelio renginio metu vyks ir visiškai naujas, neseniai sukurtas metodas, pavadinimu „Socialinis miesto žem?lapis“. Jo k?rimo metu dalyviai k?rybiškai analizuos savo miesto užsl?ptas bei akivaizdžiai matomas socialines problemas, kartu su moderatoriais ieškos b?d?, kaip tas problemas galima spr?sti bei patys bandys tai padaryti. Šio metodo rezultatas – dalyvi? sukurtas socialinis miesto žem?lapis, kuriame bus žymimos socialin?s problemos ir kuris, siekiant esmini? poky?i?, bus pateiktas Zaras? miesto savivaldybei. Tai k?rybiškas, t?stinis, interaktyvus metodas.

Šiame metode gali dalyvauti tik iš anksto užsiregistrav? asmenys ir nevyriausybini? organizacij? atstovai, tad labai svarbu, kad visi susidom?j? ir norintys dalyvauti užsiregistruot? iki rugs?jo 15 dienos el. paštu jaunimocentras@zarasai.lt arba telefonu +37067207522. Registruojantis nurodyti: vard?, pavard?, organizacij? (jei tokia yra), kontaktinius duomenis. Dalyvi? skai?ius ribotas.

? Zarasus taip pat atvažiuoja „Forumo teatras“ – šis teatras kiek kitoks, ne?prastas. Veiksmo metu ? situacij? ?traukiami ir ži?rovai, kurie gali keisti vyksmo eig?, „ištaisyti“ situacijas pagal savo poži?r?. „Forumo teatras“ atskleidžia kasdienes situacijas, su kuriomis susiduriame, ta?iau dažniausiai liekame abejingi. Tai ir paty?ios, smurtas prieš silpsnesn? žmog? ir pan. Praktika rodo, jog šis metodas nepalieka abejing?. Gal?site patys ?sitikinti!

Socialini? virtuvi? metu vyks Bendruomeni? forumas, skirtas ?traukti vietos bendruomen?s narius analizuoti esam? bendruomen?s situacij? ir sudaryti s?lygas patiems gyventojams ieškoti galimybi? socialinei situacijai gerinti.

Bendruomeni? forumu metu ?vairi? sri?i? ir sektori? atstovai tur?s galimyb? susipažinti su vykdomais veiksmais, mažinant skurd? ir socialin? atskirt?, išsakyti vietos regiono problematik? bei atrasti naujas veiklos galimybes, didinant užimtum? ir išnaudojant visas to regiono galimybes pritraukiant investicijas.

Forumo teatrai ir bendruomeni? forumai – tai Nacionalinio skurdo mažinimo organizacij? Tinklo vykdomo projekto “Skurdo formul? 10×10=0″ dalis, už kurios ?gyvendinim? atsakingas Nevyriausybini? organizacij? informacijos ir paramos centras (NIPC). Projektas finansuojamas iš Europos S?jungos ir Lietuvos Respublikos valstyb?s biudžeto l?š? ?gyvendinant Europos kovos su skurdu met? program?.

Renginio organizatoriai:

Nacionalinis socialin?s integracijos institutas

Zaras? jaunimo centras

Projekto partneriai:

Nevyriausybini? organizacij? paramos ir informacijos centras

“Socialin? virtuv?” ?sikurs S?li? aikšt?je:


Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .