„Socialinė virtuvė“ Zarasuose dalyvius palietė asmeniškai

2010-09-23 20:35

Rudeniško ryto v?soje, approved kol lik?s miestas dar nebuvo pabud?s, prie kosmin?s išvaizdos paviljono ?m? b?riuotis pirmieji dalyviai, užsiregistrav? ? R?tos Rolyt?s moderuojam? metod? „Socialinis miesto žem?lapis“. Šiltai ?sitais? paviljone, daugiausiai jauno amžiaus zarasie?iai ieškojo socialini? problem? savo mieste, kurias ?vardinti lengva, ta?iau metodo esm? – ne tik problem? ?vardijimas, bet ir galim? j? sprendimo b?d? ieškojimas. Iš pradži?, ypa? jauniausieji dalyviai, buvo nusiteik? labai perimistiškai ne tik gyvenimo Zarasuose atžvilgiu, bet ir apskritai, Lietuvoje. Ta?iau R?tos vedamai diskusijai ?sisi?bavus, pasigirdo ir optimistiškesni? gaid?. Labai svarbu, kad „Socialinis miesto žem?lapis“ yra t?stinis  ir neužsibaigia kartu su „Socialin?s virtuv?s“ išvažiavimu iš miesto, jo metu ?vardintos problemos ir j? sprendimo b?dai sudedami ? „recept?‘ ir perduodami savivaldybei ir siekama ?gyvendinti užsibr?žtus tikslus.

Kaip ir galima nusp?ti, daugiausiai dalyvi? pritrauk? „Forumo teatro“ spektaklis ir „Gyvoji biblioteka“. Energija trykštantys jauni „Forumo teatro“ aktoriai pavergia savo nuoširdumu ir ? netradicinius spektaklius kaskart pritraukia daugyb? smalsuoli?. Šis simuliacinis metodas ?traukia ? aktualias problemines situacijas, skatindamas diskusijas apie jas. Sustabdžius situacij?, auditorija turi galimyb? j? pakeisti teisinga linkme.

„Gyvojoje bibliotekoje“ š? kart? neliko n? vienos neperskaitytos knygos. Nors ši „Socialin? virtuv?“, galb?t d?l blogo oro, o gal d?l provincijos žmoni? apatiškumo, negali pasigirti lankytoj? gausa, ta?iau ties „bibliotekininkais“ susidar? eil?s, o „gyvosios knygos“ aptarimo metu džiaug?si d?l labai ?domi? skaitytoj?, ta?iau apgailestavo, kad š? kart? laikas taip greitai b?go, jog net teko skub?ti sutilpti ? 15minu?i? pokalb? ir šiek tiek j? sutrupminti.

Vis? dien? vykusioje kontakt? mug?je savo veiklas pristat? tiek nacionalin?s, tiek vietin?s nevyriausybin?s organizacijos, tokios kaip Lietuvos moksleivi? parlamentas, Lietuvos g?j? lyga, Zaras? apskritasis stalas ir Jaunieji socialdemokratai. Jie taip pat prisistat? ir vykusiame „Bendruomeni? forume“. „Socialin?s virtuv?s“ metu vyk?s „Bendruomeni? forumas“, skirtas ?traukti vietos bendruomen?s narius analizuoti esam? bendruomen?s situacij? ir sudaryti s?lygas patiems gyventojams ieškoti galimybi? socialinei situacijai gerinti.

Nevyriausybini? organizacij? informacijos ir paramos centro direktorius Martinas Žaltauskas apie „Socialin? virtuv?“ Zarasuose kalb?jo: „Renginys Zarasuose organizacine prasme surengtas tinkamai, ta?iau vietos bendruomen?s aktyvumo stoka ir, matyt, šaltas oras atbaid? didži?j? dal? žmoni? sudalyvauti interaktyviose diskusijose. Keista, bet Lietuvoje žmon?s provincijoje dejuoja d?l rengini? tr?kumo, ta?iau šiuo atveju surengus didelio masto rengin? – rezultatas atsisuko prieš pa?ius organizatorius“. Ta?iau jis džiaug?si, jog, nepaisant mažesnio nei ?prasta dalyvi? skai?iaus, visi suplanuoti metodai ?vyko ir dalyvav? vietos bendruomen?s entuziastai ?rod?, kad jauni žmon?s yra aktyv?s bendruomen?s nariai.

Susirinkusiems ? seminar? „Neformalus ugdymas ir žmogaus teis?s“ buvo šiuolaikiškai ir paprastai, ?traukiant žaidimus, pristatyta metodika apie neformal?j? žmogaus teisi? ugdym?, kur? moderavo „In actio“ komanda. Taip pat vykusiame seminre „NVO finansin?s galimyb?s“ programos „Europa pilie?iams“ koordinator? Asta Visminait? pristat? Nevyriausybini? organizacij? finansavim? iš Europos s?jungos fond?.  ? „Socialin? virtuv?“ taip pat atvyko ir savo patirtimi apie NVO finansines galimybes buvo pasiruošusi pasidalinti ir Piletin?s atsakomyb?s fondo direktor? Birut? Jatautait?.

„Nepatogaus kino“ seansas š? kart? kviet? diskutuoti ksenofobijos tema. Buvo parodytas filmas „Barkinge visi balti“, nušvie?iantis situacij? iš abiej?, nepakan?i? kitatau?iams ir iš t?, kurie ? juos ži?ri tolerantiškai, pusi?. Siužetas, kartais privert?s nusišypsoti ar net nusijuokti, vis d?lto paliet? jautri? tem? ir Lietuvos gyventojams.

Nacionalinio socialin?s integracijos instituto direktor? Neringa Jur?iukonyt? renginio pabaigoje sak?, jog nepaisant mažesnio Zaras? miesto gyventoj? aktyvumo, „Socialin? virtuv?“ laikoma s?kminga: „Toks dalyvi? aktyvumas tik parod? socialini? rengini? poreik?. Šis renginys skirtas skatinti visuomen?s aktyvum?. Jei visuomen? jau aktyvi – verta susim?styti ar renginiai organizuojami tikslingai“. Jai paantrino ir Nevyriausybini? organizacij? informacijos ir paramos centro valdybos pirmininkas Ri?ardas Diržys: „Nepaisant to, kad dalyvi? nebuvo labai daug, renginys laikomas s?kmingu, nes tie, kurie at?jo, ?sitrauk?, sudalyvavo skirtinguose užsi?mimuose ir išbuvo iki galo. Taip nutiko grei?iausiai tod?l, kad užsi?mimai renginyje „paliet?“ dalyvius asmeniškai. Daugelis vietini? gyventoj? praleido galimyb?, bet tie, kurie sudalyvavo, liko pilni ?sp?dži?“.

Nacionalinis socialin?s integracijos tikisi, jog sudalyvav? ir pasis?m? energijos dalyviai užkr?s juo miesto pilie?ius.

Jūs galite rašyti komentarą
  1. 2010-09-26 07:00 Zarasai:

    Gaila, kad nebuvo bendruomenių.

  2. 2010-10-21 11:56 Šniukštietis:

    Visai beprote ta isprotejus pirmininke,kas ja ir isrinko tokia durne,ko ji kabinejasi prie tu nauju jaunu gyventoju,ka ji norejo apgyvendinti savo drauge? Gerai kad jauni zmones eina i kaima,stengiasi,tvarko aplinka.Is kur tokiu durniu ir buna?? Girdejau kad ji gydesi Vilniuje Vasaros 5,tai gal jaj reikia gryzt vel ten?

Rašyti komentarą

. . . .