„Maltiečių sriuba“ vėl Zarasuose!

2011-12-08 09:23

Šiais metais jau šešt?j? kart? Maltos ordino pagalbos tarnyba vykdo labdaring? Nacionalin? iniciatyv? „Maltie?i? sriuba“. Ja siekiame suvienyti vis? Lietuvos visuomen?s sluoksni? pastangas, cost kad pad?tume labiausiai vargstan?iai jos daliai – skurstantiems, alkstantiems ir badaujantiems senukams. Zarasuose ši akcija bus rengiama jau antr?j? kart? gruodžio 10 d., 14 val. per Eglut?s ?žiebimo švent? S?li? aikšt?je.
Nacionalin? iniciatyva „Maltie?i? sriuba“ sulauk? didžiulio Lietuvos visuomen?s d?mesio ir palaikymo. Jos renginiuose dalyvavo Prezident? Dalia Grybauskait?, Prezidentas Valdas Adamkus bei daugyb? kit? garbi? Lietuvos žmoni?.
Ši akcija atkreip? visuomen?s d?mes? ? sunki? sen? žmoni? pad?t?, b?tinyb? visiems kartu jiems pad?ti. Daugelis r?m?j? prisid?jo savo l?šomis, savanorišku darbu, Lietuvos žmon?s gausiai aukojo skambu?iais bei trumposiomis žinut?mis. Visos šios l?šos v?liau buvo nukreiptos ? maltie?i? labdaringus projektus. Vien šiais metais išdalinta 108 000 porcij? sriubos vienišiems bedaliams žmon?ms.
Kvie?iame Jus šiais metais b?ti kartu su mumis paremiant skurstan?ius, palaikant m?s? labdaring? iniciatyv?, paraginti artimus bei paž?stamus aktyviai dalyvauti „Maltie?i? sriubos“ renginyje. Tapkite šios akcijos r?m?jais, nes J?s? auka už simbolin? l?kšt? sriubos yra labai svarbi ir reikalinga m?s? rajono žmon?ms. Tikim?s aktyvaus dalyvavimo ir J?s? paramos gruodžio 10 d. 14 val. prasid?sian?ioje akcijoje „Maltie?i? sriuba“!

MOPT Zaras? skyriaus vadov?
Laimut? Lumbien?

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .