„Būgiukai“ – rajoninių ir zoninių šviesoforo varžybų nugalėtojai

2010-05-05 15:51

Kiekvien? pavasar? atgyja gyvyb? ne tik miškuose ir parkuose. ? gatves pabyra Duset? Kazimiero B?gos gimnazijos pradinukai, order kurie savo mokytoj? padedami ruošiasi kasmetin?ms „Šviesoforo“ varžyboms. Šios varžybos yra viena iš m?s? šalyje organizuojamo konkurso „Saugokime jaunas gyvybes keliuose“ sudedam?j? dali?. Konkursas vyksta keturiais turais. I- mokykloje; II- rajone; III- zonoje ir IV- respublikoje. I-IV klasi? mokiniai uoliai ruoš?si varžyboms: mok?si kelio ženklus, approved sprend? situacijas maketuose, mok?si praktiškai pereiti nereguliuojam? per?j?. Kiekvienoje klas?je buvo išrinkti geriausi saugaus eismo žinovai, kurie balandžio 8d. dalyvavo varžybose mokykloje. Varžyb? metu surink? daugiausia bal?, buvo išrinkti ? gimnazijos komand?, kuri balandžio 14d. s?kmingai atstovavo gimnazij? rajoniniame varžyb? etape. Komandos sud?t? sudaro po du pirmos, antros, tre?ios ir ketvirt? klasi? mokinius.
Rajonin?se varžybose komandos pristat? menin? program?, eksponavo piešinius saugaus eismo tematika, varž?si teorin?se ir praktin?se rungtyse.
Susumavus vis? užduo?i? rezultatus, ši? varžyb? nugal?tojais tapo Duset? Kazimiero B?gos gimnazijos komanda, nes šios komandos pradinuk? žinios buvo ?vertintos geriausiai. Zaras? rajono savivaldyb?s administracijos Švietimo ir kult?ros skyriaus ved?jas Stanislovas Kaulavi?ius nugal?tojams ?teik? Zaras? švietimo ir kult?ros skyriaus pad?kos raštus, Zaras? rajono policijos komisariato pareig?nai juos apdovanojo savo prizais. Zaras? švietimo centro direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktori? Nadiežda Matušova pad?kojo kiekvienam varžyb? dalyviui ir visas komandas apdovanojo prizais. Po šio laim?jimo komanda kruopš?iai ruoš?si zonin?ms varžyboms, kurio vyko balandžio 30 d. Ignalinoje. Su komanda kartu vyko Utenos apskrities VPK Zaras? PK atstov? Agn? Vanaginskien?, kuri buvo ir ši? varžyb? šviesoforu reguliuojamos sankryžos rungties teis?ja.
Zonin?se varžybose dalyvavo 8 komandos iš: Rokiškio, Panev?žio, Utenos, Ignalinos, Visagino, Zaras?, Kupiškio, Birž? rajon?. Po nelengv? varžyb?  komanda „B?giukai“ ?veik? visas rungtis ir tapo zonini? varžyb? nugal?toja. Komanda ir jos vadov?s A.Galinien? ir J. Kondrašovien? buvo apdovanoti varžyb? nugal?toj? taure, I-jo laipsnio diplomais ir saldžiu prizu – dideliu šako?iu. Antr?j? viet? už?m? Panev?žio miesto komanda. Pirm? ir antr? vietas laim?jusios komandos dar kart?  susitiks geguž?s 12-13 dienomis finalin?se varžybose Prienuose. Ten m?s? gimnazijos komandai teks rungtis tarp dvylikos pa?i? stipriausi? komand? iš visos šalies.
Norime pad?koti komandos „B?giukai“ nariams:
pirmok?ms: Ramintai Kulytei ir Godai Urbonavi?i?tei
antrok?ms: Gabijai Malažinskaitei ir Linai Vilkauskaitei
tre?iokams: Evelinai Kundavi?i?tei ir Arnoldui Gir?iui
ketvirtokams: Nedai Kuzmaitei ir Donatui Braži?nui. Linkime komandai s?km?s finalin?se varžybose Prienuose.
Komandos nariai ir vadov?s d?koja UAB„ Duset? trikotažo“direktorei Danutei Topalskienei už pasi?t? aprang? varžyboms. Padovanodama marškin?lius direktor? tar?: „Važiuokite ir laim?kite“.
Taip ir ?vyko. Trys varžyb? turai jau ?veikti. Palink?kime komandai s?km?s finalin?se varžybose Prienuose.

Duset? Kazimiero B?gos gimnazijos mokytoja  J. Kondrašovien?

Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai: ,

Rašyti komentarą

. . . .