Kviečiame į “Cibulinį – 2017″

cibulinis2017

Užgavėnių kaukių darymas

KAUKES

2017-02-07 - Naujienos

Socialinis verslas – kas tai? NVO ir bendruomenių lūkesčiai

Socialinis verslasŠ.m. gruodžio 14 d., site 15 val. kvie?iame NVO ir bendruomeni? atstovus ? projekto „Socialinio verslo akseleratorius regionuose“ pristatym? Zaras? rajono savivaldyb?s mažojoje sal?je (S?li? a. 22, click II a.).

 Socialinis verslas – vienas svarbiausi? šiuolaikin?s… Skaityti daugiau

Aktuali informacija

LeaderInformuojame, medications jog šiuo metu yra kuriama Zaras? – Visagino regiono vietos veiklos grup?s interneto svetain?,  tod?l aktuali? Zaras? – Visagino regiono dvisektor?s vietos pl?tros strategijos redakcij? galite rasti ?ia  Zarasu – Visagino RVVG, VPS

Antalieptė. Istorijos takais

Norite susipažinti ar domit?s Antaliept?s vienuolyno istorija, symptoms ?rašais metrikose ir atradimais archyvuose – š.m. lapkri?io 6 d. 11.00 val. atvykite ? Antaliept?s vienuolyn?.

Tur?site galimyb?s pasiklausyti pranešim?: „Iš Antaliept?s istorijos: akcentai ir ?domyb?s“, „XVII a. bažny?ios krikšto… Skaityti daugiau

Įgyvendintas projektas „Muzikali Smalvų bendruomenė“

Smalvu svente 4Muzikuojantys Smalv? bendruomen?s nariai buriasi kartu jau seniai. ?gyvendinus Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s strategijos projekt? „Smalv? kult?ros nam? pastato pritaikymas bendruomen?s poreikiams, order atliekant patalp? remont?“, visit atsirado geresn?s s?lygos bendruomen?s nariams kartu susirinkti… Skaityti daugiau

Kviečiame Tave, zarasieti, išsakyti savo mintis diskusijose apie savo gyvenamosios vietovės kraštovaizdžio tvarkymą!

Zaras? rajono savivaldyb?s administracija, more about nor?dama pagerinti Lietuvos ir Zaras? kaip pasienio miesto ?vaizd?, išsaugoti ir gausinti, atskleisti ir ?domiai pateikti nat?ralius m?s? krašto lobius zarasiškiams ir miesto sve?iams, pradeda rengti projekt? „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologin?s… Skaityti daugiau

Įgyvendintas projektas „Mugės Zarasų krašte“

14456754_10210619740947751_1449552544_oNuvilnijus Kraštie?i? šventei Smalvose, website baig?si asociacijos „Bendruomeni? renginiai“  projektas „Mug?s Zaras? krašte“, viagra buy  ?gyvendinamas pagal Socialin?s apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybini? organizacij? sektoriaus stiprinimo projekt? finansavimo 2016 m. metais atrankos konkurso nuostatus.

Projekto tikslas… Skaityti daugiau

Smalvų kaimo kraštiečių šventė

Smalvu sventeJau tapo gražia tradicija Smalv? bendruomen?je visus smalviškius, what is ed kraštie?ius kasmet sukvieti ? Smalv? kaimo Kraštie?i? švent?.

Bažny?ioje šventomis mišiomis prasid?j?s susitikimas persik?l? ? šalia bendruomen?s nam?  pasodint? medži? parkel?, kur? prieš penkerius metus sodino kaimo… Skaityti daugiau

Smalvose – kraštiečių šventė!

2016 m. spalio 8 d. 10 val. Šv. Mišiomis prasid?s Kraštie?i? švent? Smalvose, story  kurioje maloniai kvie?iame dalyvauti tautodailininkus, healing amatininkus ir kitus liaudies meno k?r?jus, help kaimo bendruomenes ir NVO.

Visus kvie?iame aktyviai… Skaityti daugiau

. . . .